BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1403 /QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH PHỐI HỢPTRAO ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP GIỮA CƠ QUAN THUẾ VÀ CƠ QUAN ĐĂNG KÝKINH DOANH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế, các Luật thuế và các văn bản hướngdẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trựcthuộc Bộ Tài chính và các văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế;
Căn cứ Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giảipháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một sốthủ tục hành chính đối với doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanhnghiệp;
Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưhướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theoquy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng kýdoanh nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế, Cục trưởng Cục Công nghệthông tin thuộc Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình phối hợp trao đổi thông tinđăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quyđịnh tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng kýdoanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Thuếcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế cácquận, huyện, thị xã, thành phố; Trưởng các Vụ và đơn vị tương đương thuộc vàtrực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Lưu VT, KK (5b), CNTT (5b).Sơn

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1403/QĐ-TCT năm 2010 ban hành Quy trình phối hợp trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành