UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1403-QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo “Xoá đói giảm nghèo” Thành phố Hải Phòng

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về chuẩn bị chương trình “xoá đói giảm nghèo” (tại Thông báo số 33-TB/TU ngày 02/10/1992 của Ban Thường vụ Thành ủy),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo “xoá đói giảm nghèo” thành phố do ông Đỗ Gia Phách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban.

- Các phó trưởng ban gồm:

+ Ông Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố;

+ Ông Trưởng ban Dân vận Thành ủy;

+ Ông Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Phó trưởng ban thường vụ).

- Các thành viên của ban gồm: Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Liên đoàn Lao động; Thành hội Liên hiệp Phụ nữ; Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Thành hội Nông dân; Thành hội Cựu Chiến binh; Ủy ban Kế hoạch; Sở Tài chính; Cục Thống kê.

Điều 2. Ban chỉ đạo “xoá đói giảm nghèo” thành phố phân công trách nhiệm các thành viên xây dựng chương trình xoá đói giảm nghèo, trình Ban thường vụ Thành uỷ bàn và ra nghị quyết.

Trước mắt chỉ đạo điều tra, khảo sát các loại đối tượng đói, nghèo ở các tầng lớp dân cư nội, ngoại thành để có cơ sở thực tế định ra chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp khả năng thực tế. Tổ chức chỉ đạo làm thí điểm để rút kinh nghiệm.

- Ở các quận, huyện, thị xã, phường xã thành lập ban chỉ đạo “xoá đói giảm nghèo” với thành phần cần thiết tương tự như ở thành phố.

Mỗi quận, huyện, thị xã đều chọn một phường, một xã để điều tra, khảo sát, thí điểm chương trình xoá đói, giảm nghèo.

Điều 3. Các ông bà Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo “xoá đói giảm nghèo” thành phố (nói ở điều 1); các Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã phường có kế hoạch triển khai việc thực hiện quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An