THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điềuchỉnh Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiệnvà thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trườngđại học;

Xét đề nghị của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 997/TTr-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2013 vềviệc thành lập Trường Đại học Tân Trào,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đạihọc Tân Trào trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tuyên Quang.

Trụ sở chính: xã Trung Môn, huyệnYên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Trường Đại học TânTrào là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh TuyênQuang, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3.Trường Đại học TânTrào hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết địnhsố 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điềukiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thểtrường đại học.

Điều 4. Bộ Giáo dục và Đàotạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phépmở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Điều 5. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng TuyênQuang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Cao đẳng Tuyên Quang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân