THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1405/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 2, SỐ 3 TẠI CÁC TỈNH: QUẢNG NINH, NAMĐỊNH, THÁI BÌNH, NGHỆ AN, PHÚ THỌ, THÁI NGUYÊN, HÀ GIANG, ĐIỆN BIÊN, THÀNH PHỐHẢI PHÒNG VÀ LỐC, SẠT LỞ TẠI CÀ MAU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạoPhòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 143/PCLBTW ngày 15 tháng 7 năm2013); ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 10165/BTC-NSNN ngày 02 tháng 8 năm2013), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5319/BKHĐT-KTNN ngày 25 tháng 7 năm2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Trích 165 tỷ đồng (một trăm sáumươi lăm tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2013 hỗ trợ cácđịa phương khắc phục hậu quả bão số 2, bão số 3 và một số thiên tai khác (thựchiện cứu trợ đột xuất gia đình có người chết, người bị thương, nhà đổ, sập;khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu: trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi,giao thông); phân bổ cụ thể như sau: Quảng Ninh 10 tỷ đồng, Hải Phòng 50 tỷđồng (ngoài cứu trợ đột xuất, ưu tiên bố trí kinh phí khắc phục khẩn cấp đêbiển Cát Hải), Thái Bình 05 tỷ đồng, Nam Định 25 tỷ đồng, Phú Thọ 10 tỷ đồng(xử lý sự cố sạt đê hữu sông Thao), Thái Nguyên 05 tỷ đồng, Hà Giang 20 tỷđồng, Nghệ An 25 tỷ đồng, Điện Biên 10 tỷ đồng, Cà Mau 05 tỷ đồng.

2. Bộ Tài chính tạm ứng 53 tỷ đồng(năm mươi ba tỷ đồng) từ ngân sách Trung ương năm 2013 để thực hiện hỗ trợgiống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiên taitheo quy định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 vàQuyết định số 49/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ,phân bổ cụ thể: Quảng Ninh 08 tỷ đồng, Hải Phòng 05 tỷ đồng, Thái Bình 15 tỷđồng, Nam Định 10 tỷ đồng và Nghệ An 15 tỷ đồng.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố có tên ở trên chịu trách nhiệm quản lý, phân bổ và sử dụng sốkinh phí được hỗ trợ, tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng và quy định hiệnhành; đồng thời chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương và huy độngcác nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để khắc phục hậu quả bão, lũ,thiên tai, sớm ổn định sản xuất.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động -Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương vàChủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình,Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang và Cà Mau chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, V.III, TKBT, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng