ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1409/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU ĐO ĐẠC VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEOCHỈ THỊ 05/CT-TTG NGÀY 04/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải phápcấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện phápthực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Tiếp theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu đo đạc và cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 4/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số 470/TTr-STNMT ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Giao bổ sung chỉ tiêu đo đạc vàcấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp do các hộ gia đình,cá nhân quản lý, sử dụng cho các huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh với diện tích2.000 ha, trong đó:

a) Huyện Đạ Huoai: 500 ha;

b) Huyện Đạ Tẻh: 1.500 ha.

2. Các nội dung khác không nêu tạiQuyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 củaUBND tỉnh

Điều 2. Giao Sở Tài nguyênvà Môi trường phối hợp với UBND huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh triển khai thựchiện chỉ tiêu kế hoạch được giao bổ sung nêu trên theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện Đạ Huoaivà huyện Đạ Tẻh; thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Thành viên BCĐ Chỉ thị 05/CT-TTg ;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu VT, ĐC, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S