UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/2007/QĐ-UBND

Vinh, ngày 12 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎCÁC QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, TỈNH NGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm phạmluật số 01/1997/QHIX ngày 01/01/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Ban hành văn bản quy phạm phát luật số 02/2002/QH11 ngày 27/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềuLuật Ban hành văn bản quy phạm phát luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 26/2007/QĐ-BXD ngày21/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ văn bản quy phạm phát luật;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Xây dựng –Trưởng ban soạn thảo Đơn giá XDCB tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 2099/SXD-KTKH ngày 26/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ các văn bản quy phạm phápluật do UBND tỉnh ban hành sau đây để thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CPngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ “về quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình” và các văn bản hướng dẫn thi hành sau đây:

1. Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007về việc Ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

2. Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007về việc Ban hành Đơn giá xây dựng công trình – phần Lắp đặt;

3. Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND ngày 25/7/2007về việc Ban hành Đơn giá xây dựng công trình – phần Xây dựng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủtrưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh,thị xã Cửa Lò; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn Thủ trưởng các đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường