HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 141-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP LIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP MAY TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào Nghị định số 278-CP ngày 14-12-1974 của Hội đồng Chính phủ ban hànhĐiều lệ về tổ chức hoạt động của Bộ Công nghiệp nhẹ;
Căn cứ vào Quyết định số 279-CP ngày 18-12-1974 của Hội đồng Chính phủ quy địnhcơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp nhẹ;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Naythành lập Liên hiệp các xí nghiệp may trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, trên cơ sởhợp nhất Công ty may và các tổ chức sản xuất kinh doanh chuyên ngành may thuộcBộ Công nghiệp nhẹ ở miền Nam.

Điều 2. Liênhiệp các xí nghiệp may là tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, bao gồm các xínghiệp may, các xí nghiệp sản xuất phụ trợ, các tổ chức nghiên cứu khoa học –kỹ thuật chuyên ngành và các phòng chức năng giúp việc quản lý sản xuất kinhdoanh.

Liên hiệp cácxí nghiệp may hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế.

Điều 3. Liênhiệp các xí nghiệp may do một Tổng giám đốc phụ trách và một Phó tổng giám đốcgiúp việc.

Trong khi chờđợi Nhà nước ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động của Liên hiệp các xí nghiệp;trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức đã có, đồng chí Bộ trưởng BộCông nghiệp nhẹ quy định cụ thể về tổ chức của Liên hiệp các xí nghiệp may theonguyên tắc tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 4. Nhữngđiều quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Đồngchí Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ và thủ trưởng các cơ quan có liên quan cótrách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị