HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 141-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
………………………………………….
………………………………………….
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay phê chuẩnviệc điều chỉnh một số xã thuộc các huyện Giồng Trôm, Bình Đại và Thạnh Phú,tỉnh Bến Tre như sau:

- Huyện Giồng Trôm:

Chia xã Hiệp Hưng thành hai xãlấy tên là xã Hưng Nhượng và xã Hưng Lễ.

Địa giới của xã Hưng Nhượng ởphía bắc giáp xã Tân Thanh, phía đông giáp huyện Ba Tri, phía tây giáp xã HưngLễ, phía nam và đông nam giáp sông Hàm Luông và huyện Ba Tri.

Địa giới của xã Hưng Lễ ở phíabắc giáp xã Tân Hào, phía đông và đông nam giáp xã Hưng Nhượng, phía tây và tâynam giáp xã Thạnh Phú Đông và sông Hàm Luông.

- Huyện Bình Đại:

1. Chia xã Bình Đại thành ba xãlấy tên là xã Thạnh Trị, xã Đại Hòa Lộc và xã Bình Thới.

Địa giới của xã Thạnh Trị ở phíabắc giáp xã Bình Thới, phía đông giáp xã Đại Hòa Lộc, phía tây và tây bắc giáp xãPhú Long và xã Bình Thới, phía nam giáp sông Ba Lai.

Địa giới của xã Đại Hòa Lộc ởphía bắc giáp thị trấn Bình Đại, phía đông giáp xã Thạnh Phước, phía tây giápxã Thạnh Trị, phía nam giáp sông Ba Lai.

Địa giới của xã Bình Thới ở phíabắc giáp sông Tiền Giang, phía đông và đông nam giáp thị trấn Bình Đại và xãThạnh Trị, phía tây và tây nam giáp xã Định Trung và xã Phú Long.

2. Chia thị trấn Bình Đại thànhhai đơn vị hành chính lấy tên là xã Bình Thắng và thị trấn Bình Đại.

Địa giới của xã Bình Thắng ở phíabắc giáp sông Tiền Giang, phía đông giáp xã Thừa Đức, phía tây giáp thị trấnBình Đại, phía nam giáp xã Thạnh Phước.

Địa giới của thị trấn Bình Đại ởphía bắc và phía đông giáp xã Bình Thắng, phía tây và tây nam giáp xã Bình Thớivà xã Đại Hòa Lộc.

3. Chia xã Tân Phú Trung thànhhai xã lấy tên là xã Phú Long và xã Định Trung.

Địa giới của xã Phú Long ở phíabắc giáp xã Định Trung, phía đông giáp xã Bình Thới và xã Thạnh Trị, phía tâygiáp xã Lộc Thuận, phía nam giáp sông Ba Lai.

Địa giới của xã Định Trung ởphía bắc giáp sông Tiền Giang, phía đông giáp xã Bình Thới, phía tây giáp xãLộc Thuận, phía nam giáp xã Phú Long.

4. Chia xã Lộc Thuận thành haixã lấy tên là xã Phú Vang và xã Lộc Thuận.

Địa giới của xã Phú Vang ở phíabắc giáp sông Tiền Giang, phía đông và phía nam giáp xã Lộc Thuận, phía tâygiáp xã Vang Quới.

Địa giới của xã Lộc Thuận ở phíabắc giáp sông Tiền Giang, phía đông giáp xã Định Trung và xã Phú Long, phía tâygiáp xã Phú Vang và xã Thới Lai, phía nam giáp sông Ba Lai.

5. Chia xã Vinh Thới thành haixã lấy tên là xã Thới Lai và xã Vang Quới.

Địa giới của xã Thới Lai ở phíabắc giáp xã Vang Quới, phía đông giáp xã Lộc Thuận, phía tây giáp xã Châu Hưng,phía nam giáp sông Ba Lai.

Địa giới của xã Vang Quới ở phíabắc giáp sông Tiền Giang, phía đông giáp xã Phú Vang, phía tây giáp xã PhúThuận, phía nam giáp xã Thới Lai.

6. Chia xã Bình Yên thành hai xãlấy tên là xã Châu Hưng và xã Phú Thuận.

Địa giới của xã Châu Hưng ở phíabắc giáp xã Phú Thuận, phía đông giáp xã Thới Lai, phía tây giáp xã Định Hòa,phía nam giáp sông Ba Lai.

Địa giới của xã Phú Thuận ở phíabắc giáp sông Tiền Giang, phía đông giáp xã Vang Quới, phía tây giáp xã ĐịnhHòa, phía nam giáp xã Châu Hưng.

7. Thành lập ở cù lao Cồn Tàumột xã mới lấy tên là xã Tam Hiệp. Địa giới của xã Tam Hiệp ở bốn phía bắc,đông, tây và nam đều giáp sông Tiền Giang.

- Huyện Thạnh Phú:

Chia xã Thạnh Phú thành ba xãlấy tên là xã Thạnh Phú, xã Mỹ Hưng và xã Bình Thạnh.

Địa giới của xã Thạnh Phú ở phíabắc giáp xã Mỹ Hưng, phía đông giáp xã An Thạnh, phía tây giáp xã Quới Điền,phía nam giáp xã Bình Thạnh.

Địa giới của xã Mỹ Hưng ở phíabắc giáp sông Hàm Luông, phía đông giáp xã An Thạch, phía tây giáp xã QuớiĐiền, phía nam giáp xã Thạnh Phú.

Địa giới của xã Bình Thạnh ởphía bắc giáp xã Thạnh Phú, phía đông giáp xã An Thuận, phía tây giáp xã QuớiĐiền, phía nam giáp sông Cổ Chiên.

Điều 2. - Ủy ban nhân dântỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân