HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG 141-HĐBT NGÀY 1-12-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT XÃ THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chia một số xã của các huyện Tam Kỳ, Quế Sơn,Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

1. Huyện Tam Kỳ:

Chia xã Tam Trà thành hai xã lấy tên là xã Tam Trà và xã Tam Sơn.

Địa giới của xã Tam Trà ở phía đông giáp nông trường Đức Phú và xã Tam Mỹ; phía tây giáp xã Tam Lãnh; phía nam giáp dãy núi Trường Sơn và huyện Trà My; phía bắc giáp xã Tam Sơn và xã Tam Anh.

Địa giới của xã Tam Sơn ở phía đông giáp nông trường Đức Phú và xã Tam Anh; phía tây giáp xã Tam Lãnh; phía nam giáp xã Tam Trà; phía bắc giáp xã Tam Ngọc, xã Tam Thái và hồ Phú Ninh.

2. Huyện Quế Sơn:

a) Chia xã Quế An thành hai xã lấy tên là Quế An và Quế Minh.

Địa giới của xã Quế An ở phía đông giáp xã Quế Minh; phía tây giáp xã Quế Phong; phía nam giáp xã Quế Thọ; phía bắc giáp xã Quế Long và xã Quế Châu.

Địa giới của xã Quế Minh ở phía đông giáp xã Quế Châu; ở phía tây giáp xã Quế An; phía nam giáp xã Bình Lãnh; phía bắc giáp Quế Châu.

b) Chia xã Quế Mỹ thành hai xã lấy tên là xã Quế Mỹ và xã Quốc Cường.

Địa giới của xã Quế Mỹ ở phía đông giáp tuyến đường sắt Bắc- Nam; phía tây giáp xã Quế Hiệp; phía nam giáp sông Ly Ly và huyện Thăng Bình; phía bắc giáp xã Quế Phú.

Địa giới của xã Quế Cường ở phía đông giáp quốc lộ I; phía tây giáp tuyến đường sắt Bắc - Nam, phía nam giáp sông Ly Ly và huyện Thăng Bình; phía bắc giáp xã Quế Phú.

c) Chia xã Quế Hiệp thành hai xã lấy tên là xã Quế Hiệp và xã Quế Thuận.

Địa giới của xã Quế Hiệp ở phía đông và phía bắc giáp huyện Duy Xuyên; phía tây và phía nam giáp xã Quế Châu và xã Quế Thuận.

Địa giới xã Quế Thuận ở phía đông và phía nam giáp xã Quế Mỹ và huyện Thăng Bình; phía tây và phía bắc giáp xã Quế Châu và Quế Hiệp.

3 Huyện Trà My:

a) Chia xã Trà Leng thành hai xã lấy tên là xã Trà Leng và xã Trà Dơn.

Địa giới của xã Trà Leng ở phía đông giáp xã Trà Giáo; phía tây giáp huyện Phước Sơn; phía nam giáp xã Trà Dơn; phía bắc giáp xã Trà Đốc.

Địa giới của xã Trà Dơn ở phía đông giáp xã Trà Giác; phía tây và phía bắc giáp Trà Leng; phía nam giáp xã Trà Tập.

b) Chia xã Trà Đốc thành hai xã lấy tên là xã Trà Đốc và Trà Bui.

Địa giới của xã Trà Đốc ở phía đông giáp thị trấn Trà My; phia tây giáp xã Trà Bui; phía nam giáp xã Trà Leng; phía nam giáp huyện Tiên Phước.

Địa giới của xã Trà Bui ở phía đông giáp xã Trà Đốc; phía tây và phía bắc giáp huyện Phước Sơn; phía nam giáp xã Trà Leng.

c) Chia xã Tiên Minh thành hai xã lấy tên là xã Trà Dương và xã Trà Đông.

Địa giới của xã Trà Dương ở phía đông giáp xã Trà Đông; phía tây giáp xã Tiên Hiệp thuộc huyện Tiên Phước; phía nam giáp xã Trà Giang và thị trấn Trà My; phía bắc giáp xã Tiên An thuộc huyện Tiên Phước.

Địa giới của xã Trà Đông ở phía đông giáp xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, phía tây giáp xã Trà Dương; phía nam giáp xã Trà Liên; phía bắc giáp xã Tiên An, huyện Tiên Phước.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)