HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 141-HĐBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 141-HĐBT NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 1985 VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRẤN ĐỒNG ĐĂNG THUỘC HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 64HĐBT ngày 12-9-1981 về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Ban tổ chức của Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Sáp nhập xã Hồng Phong và khu vực Bảo Lâm (gồm 381 hécta đất tự nhiên) của xã Thạch Lâm vào thị trấn Đồng Đăng.

Địa giới thị trấn Đồng Đăng ở phía đông giáp xã Thạch Lâm; phía tây giáp huyện Văn Lãng; phía nam giáp xã Bình Trung và xã Phú Xá; phía bắc giáp Trung Quốc.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)