THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 1410/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (Tờ trình số 728/TTr-BYT ngày 31 tháng 08 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1298/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 09 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 cá nhân thuộc Bộ Y tế (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong điều hành, chỉ đạo công tác phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2001-2005, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1410/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, nguyên Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, Bộ Y tế;

2. Bà Lưu Thị Minh Châu, Giám đốc Dự án Life-Gap, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, Bộ Y tế;

3. Ông Phạm Văn Hiển, Viện trưởng Viện Da liễu Quốc gia, Bộ Y tế;

4. Ông Nguyễn Đức Hiền, Viện trưởng Viện các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới, Bộ Y tế./.