THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1412/QĐ-TTg

 Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG GIAI ĐOẠN 2007 - 2008

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2007 - 2008 như sau:

1. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Nhà nước làm chủ sở hữu:

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang (thực hiện năm 2008).

2. Thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp:

Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (thực hiện năm 2008).

3. Giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động:

Công ty Thương mại - Du lịch Hậu Giang (thực hiện năm 2007).

4. Giải thể:

Công ty Thương nghiệp tổng hợp Long Mỹ (thực hiện năm 2007).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang trong việc thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
các Vụ: TH, CN, KTTH, V.IV;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).Hà

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng