ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1412/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 193/TTr-SNV ngày 28 tháng 6 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnhBạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 16(mười sáu) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết củaSở Nội vụ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức thựchiện theo phạm vi, chức năng; thông báo 16 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến sở,ngành có liên quan và UBND cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các phó CVP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- TT Công báo - Tin học;
- Lưu VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam