ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1413/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH, KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO Ở VÙNG KHÓ KHĂN THUỘC HUYỆN NA RÌ, BA BỂ TỈNH BẮC KẠN NĂM 2013 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 102/2009/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 527/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt danh sách và hình thức hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013 theo Quyết định số: 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số: 196/TTr-BDT ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt điều chỉnh danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn thuộc huyện Na Rì, Ba Bể tỉnh Bắc Kạn năm 2013 theo Quyết định số: 102/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh họ và tên chủ hộ: 01 hộ.

2. Bổ sung số khẩu tại danh sách đã phê duyệt tại Quyết định số: 527/QĐ-UBND : 03 khẩu, số tiền hỗ trợ bổ sung: 240.000 đồng.

(Có biểu tổng hợp kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND huyện Na Rì, Ba Bể chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí