BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO THỰC HIỆN NẠO VÉT, DUY TU TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI LỄ MÔN,
TỈNH THANH HÓA
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
Căn cứ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về bổ sung sửa đổi Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ;

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Căn cứ Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ các văn bản số: 1940/BGTVT-KCHT ngày 31/3/2010, 2567/BGTVT-KCHT ngày 21/4/2010 và 5212/BGTVT-KCHT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thăng Long tiến hành lập dự án nạo vét, khơi thông cửa sông Mã, đoạn luồng hàng hải từ phao số “0” đến hạ lưu cầu Hoàng Long 200m;
Xét văn bản số 45/CV-CTTL ngày 08/6/2011 và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thăng Long về việc thực hiện dự án nạo vét, duy tu khơi thông cửa sông Mã, tuyến luồng hàng hải từ phao số “0” đến hạ lưu cầu Hoàng Long 200m;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam tại văn bản số 1416/CHHVN-CTHH về việc nạo vét, duy tu hàng năm tuyến luồng Lễ Môn - Thanh Hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thăng Long thực hiện dự án nạo vét, duy tu khơi thông cửa sông Mã, tuyến luồng hàng hải từ phao số “0” đến hạ lưu cầu Hoàng Long 200m trong thời gian 50 năm, theo hình thức lấy thu bù chi, kinh phí thực hiện bằng nguồn vốn tự huy động của doanh nghiệp, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Điều 2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thăng Long có trách nhiệm:
1. Thực hiện nạo vét đúng chuẩn tắc thiết kế kỹ thuật tuyến luồng cho tàu 3.000DWT hàng hải an toàn theo quy định.
2. Quá trình thực hiện dự án nạo vét, duy tu tuyến luồng phải tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng công trình; tài nguyên; môi trường và các quy định khác của pháp luật.

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?

3. Tổ chức quản lý, bảo vệ dự án trong quá trình thực hiện dự án: chỉ thực hiện nạo vét, duy tu, nâng cấp tuyến luồng trong phạm vi được giao, bảo đảm đúng chuẩn tắc thiết kế, an toàn cầu cống, đê điều, tiêu thoát lũ, không gây sạt lở bờ sông; bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
Điều 3. Giao cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, giám sát Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thăng Long thực hiện việc nạo vét, duy tu khơi thông cửa sông Mã, tuyến luồng hàng hải từ phao số “0” đến hạ lưu cầu Hoàng Long 200m theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và tiêu thoát lũ.
Điều 4.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Môi trường, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thăng Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Các sở thuộc tỉnh Thanh Hóa: GTVT, NNPTNT, TNMT;
- Công an tỉnh Thanh Hóa;
- Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (5.TĐT).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục chuyển nhượng thu hồi đất đai ? Xác định số tiền bồi thường khi bị thu hồi đất ?