THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1414/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ NHIỆM ÔNG PHẠM MẠNH THẮNG, GIỮ CHỨC CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC,BỘ CÔNG THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương tại văn bản số 1483/TTr-BCT ngày 26 tháng09 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2861/TTr-BNV ngày 08 tháng10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổnhiệm có thời hạn ông Phạm Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục điều tiết điện lực, giữchức Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương, từ ngày 01 tháng 11 năm2007.

Điều 2. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công thương và ông Phạm Mạnh Thắng chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ CN, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng