ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (MỨC ĐỘ 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD &ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục vàĐào tạo tại Công văn số 1061/SGD &ĐT-ĐKTCQG ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 02 trườngmầm non đạt chuẩn quốc gia (mức độ 2), gồm:

1. Trường mầm non Liên Sơn, huyệnTân Yên.

2. Trường mầm non Thu Hương, thànhphố Bắc Giang.

Điều 2. Thời hạn công nhậntrường đạt chuẩn quốc gia là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, huyệnTân Yên và Hiệu trưởng các trường mầm non có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết địnhthi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- TH, TKCT, CVP;
- Lưu: VT, VX (2)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh