ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CUNG ỨNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂMĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quảnlý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển hệthống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010 - 2020, định hướngđến 2025;

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệtđề cương và kinh phí lập quy hoạch Quy hoạch phát triển hệ thống cung ứng xăngdầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 156/TTr-KHĐT-TH ngày 18 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạchphát triển hệ thống cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển:

- Quy hoạch phát triển hệ thốngcung ứng xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hộicủa tỉnh, đáp ứng nhu cầu về xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

- Phát triển hệ thống cung ứng xăngdầu phải đảm bảo tính kế thừa, thống nhất, chú trọng phân bố hợp lý theo địa bànvà xem xét mở rộng quy mô đối với các cửa hàng hiện có.

- Hiện đại hóa các cửa hàng, khoxăng dầu; tăng cường các biện pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy, phòng chốngô nhiễm môi trường.

2. Mục tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu chung: thiết lập mạnglưới cung ứng xăng dầu thuận lợi, khang trang, hiện đại và an toàn nhằm đáp ứngnhu cầu về xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, góp phần phát triểnkinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn 2011 - 2020, tốc độtiêu thụ xăng dầu tăng bình quân 12,8%/năm.

- Đầu tư và sắp xếp lại hệ thốngcác cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đến năm 2020 bán kính phục vụ trungbình của một cửa hàng xăng dầu giảm còn 2,9km; sản lượng tiêu thụ bình quân củamỗi cửa hàng đạt tối thiểu 4.000 - 4.500 lít/ngày, tăng gấp 1,7 - 1,8 lần sovới năm 2010.

- Đến năm 2015, các cửa hàng xăngdầu trên địa bàn tỉnh phải đạt tiêu chuẩn về diện tích, thiết bị và an toànxăng dầu theo quy định hiện hành đối với từng loại cửa hàng. Các cửa hàng xâydựng mới phải đầu tư trụ bơm điện tử có khả năng nối mạng, thanh toán bằngthẻ,…

3. Định hướng phát triển hệ thốngcửa hàng xăng dầu đến năm 2020:

- Phân bố số lượng cửa hàng xăngdầu xây dựng mới hợp lý theo từng địa bàn, kết hợp mở rộng quy mô và điều chỉnhvị trí của các cửa hàng hiện có để đáp ứng quy định về an toàn xăng dầu và antoàn giao thông, thuận lợi cho người tiêu dùng. Ưu tiên phát triển cửa hàngxăng dầu trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã mới mở; tại cácxã chưa có cửa hàng; hạn chế phát triển thêm các cửa hàng trong khu vực nội thịthành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; không phát triển cửa hàng mới ở những thôn, ấp, xómđã có cửa hàng xăng dầu.

- Xây dựng và nâng cấp các cửa hàngxăng dầu đạt chuẩn về diện tích, thiết kế xây dựng, trang thiết bị và an toàncháy nổ, bảo vệ môi trường. Đa dạng hóa phương thức phục vụ; kết hợp kinh doanhcác mặt hàng xăng dầu với các dịch vụ phục vụ; đến năm 2020 các cửa hàng tốithiểu phải đạt tiêu chuẩn loại 3, mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 cửa hàngxăng dầu đạt chuẩn loại 2.

- Khuyến khích và tạo điều kiện chocác thành phần kinh tế tham gia kinh doanh xăng dầu theo quy định của phápluật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăngdầu, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh và phát triển ổn định thị trườngxăng dầu.

4. Dự báo khối lượng xăng dầu tiêuthụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:

- Tốc độ tiêu thụ xăng dầu tăngbình quân 13,2%/năm trong giai đoạn 2011 - 2015 và 12,5%/năm trong giai đoạn2016 - 2020. Đến năm 2015 tổng nhu cầu xăng dầu của toàn tỉnh đạt 324.115m3,trong đó: xăng các loại 166.919m3, dầu 156.223m3, năm2020 đạt 584.065m3, trong đó: xăng các loại 309.555m3,dầu 273.284m3.

- Cơ cấu xăng dầu tiêu thụ đến năm2020 phân theo các địa phương như sau: thành phố Đà Lạt chiếm 15%; thành phốBảo Lộc 17%; huyện Đức Trọng 19%; huyện Di Linh 15%; huyện Bảo Lâm 12%; huyệnĐơn Dương 7%; huyện Lâm Hà 6%; các huyện khác chiếm từ 0,5 đến 3%.

5. Quy hoạch mạng lưới cửa hàngxăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

5.1. Các tiêu chí xây dựng cửahàng:

5.1.1. Tiêu chí về diện tích, quymô:

- Cửa hàng loại 1: tối thiểu có 6trụ bơm, tổng dung tích bồn chứa từ 151 - 210m3; diện tích tối thiểu3.000m2 (không kể đất trong phạm vi lộ giới), mặt tiền cửa hàng rộngtrên 60 mét; (trong các đô thị diện tích tối thiểu 1.000m2, mặt tiềnrộng trên 30 mét). Ngoài kinh doanh xăng dầu, phần có bãi đậu xe, nhà nghỉ,dịch vụ sửa chữa, rửa xe và các dịch vụ thương mại khác.

- Cửa hàng loại 2: tối thiểu có 4trụ bơm, tổng dung tích bồn chứa từ 101 - 150m3; diện tích tối thiểu2.000m2 (không kể đất trong phạm vi lộ giới), mặt tiền cửa hàng rộngtừ 40 - 60 mét; (trong các đô thị diện tích tối thiểu 500m2, mặttiền rộng trên 20 mét). Ngoài kinh doanh xăng dầu còn có dịch vụ rửa xe và cácdịch vụ thương mại khác.

- Cửa hàng loại 3: chỉ kinh doanhxăng dầu, tối thiểu có 3 trụ bơm, tổng dung tích bồn chứa nhỏ hơn 100m3;diện tích tối thiểu 1.000m2 (không kể đất trong phạm vi lộ giới),mặt tiền cửa hàng rộng từ 20 - 40 mét; (trong các đô thị diện tích tối thiểu300m2, mặt tiền rộng trên 15 mét).

Việc lựa chọn quy mô cửa hàng phụthuộc vào địa điểm cụ thể: trên trục đường quốc lộ, cửa ngõ vào thành phố, khucông nghiệp, bến xe, bãi đỗ xe lớn có thể bố trí cửa hàng loại 1, 2; tại cáckhu đô thị mới bố trí cửa hàng loại 2; trên các tuyến đường tỉnh, huyện, các xãvùng nông thôn xây dựng cửa hàng loại 3.

5.1.2. Tiêu chí về khoảng cách:

- Trên các tuyến quốc lộ: điềuchỉnh khoảng cách giữa các cửa hàng xăng dầu theo quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thựchiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủquy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Trên các tuyến đường tỉnh, đườnghuyện:

+ Khoảng cách giữa hai cửa hàngxăng dầu trên các tuyến đường tỉnh phải lớn hơn 3 km nếu cùng phía, khác phíalà 2 km.

+ Khoảng cách giữa hai cửa hàngxăng dầu trên các tuyến đường huyện phải lớn hơn 2 km nếu cùng phía, khác phíalà 1,5 km; (nếu đường có giải phân cách cứng thì chỉ tính cùng bên).

+ Đối với giao lộ giữa quốc lộ,đường tỉnh và đường huyện: khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu nằm trên 2tuyến đường khác nhau nhưng thông với nhau phải lớn hơn 1 km.

+ Khoảng cách giữa cửa hàng xăngdầu nằm ngoài khu vực đô thị đến cửa hàng xăng dầu nằm trong ranh giới nội thịtrên cùng tuyến phải lớn hơn 2 km.

- Trong khu vực nội thị: khoảngcách giữa các cửa hàng xăng dầu trong nội thị theo trục đường không có giảiphân cách phải trên 1,5 km; có giải phân cách phải trên 2 km.

5.1.3. Tiêu chí về địa điểm:

- Vị trí cửa hàng phải gắn với khudân cư, vừa phục vụ cho các phương tiện vận tải vừa phục vụ cho nhu cầu sảnxuất và dân sinh; thuận lợi cho các dịch vụ thương mại và kết nối với các côngtrình hạ tầng (giao thông, cấp điện, nước, thông tin liên lạc…), phải phù hợpvới quy hoạch chung của địa phương và cảnh quan kiến trúc đô thị xung quanh.

- Vị trí cửa hàng không được viphạm hành lang an toàn đường bộ; không bố trí cửa hàng xăng dầu ở những nơiđường cong, nơi giao nhau của đường giao thông, hành lang đường điện cao thế,đầu cầu, gần chợ, trường học, bệnh viện, nơi tập trung đông người, đường có độdốc cao, địa hình nguy hiểm che khuất tầm nhìn, vi phạm đến an toàn giao thông.

- Cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo cácyêu cầu về thiết kế xây dựng và an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệsinh môi trường theo các quy định và tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước.

5.2. Quy hoạch số lượng cửa hàngxăng dầu: Quy hoạch đến năm 2020, toàn tỉnh có 376 cửa hàng kinh doanh xăngdầu; thời kỳ 2013 - 2020 xây dựng mới 145 cửa hàng; trong đó: giai đoạn 2013 -2015 xây dựng mới 74 cửa hàng, giai đoạn 2016 - 2020 xây dựng mới 71 cửa hàng,nâng cấp 25 cửa hàng và di dời 4 cửa hàng.

Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăngdầu đến năm 2020 theo địa bàn:

TT

Địa phương

Hiện có

Thời kỳ 2013 - 2020

Xây mới

Nâng cấp

Di dời

Số cửa hàng năm 2020

Tổng số

Chia ra

Loại 1

Loại 2

Loại 3

1

Thành phố Đà Lạt

26

11

4

37

4

33

2

Thành phố Bảo Lộc

26

21

1

46

3

43

3

Huyện Lạc Dương

6

9

15

1

14

4

Huyện Đơn Dương

20

7

4

1

26

1

25

5

Huyện Đức Trọng

41

28

14

2

67

2

65

6

Huyện Lâm Hà

28

17

45

1

44

7

Huyện Di Linh

41

13

1

54

2

52

8

Huyện Bảo Lâm

18

19

37

1

36

9

Huyện Đạ Huoai

10

7

17

1

16

10

Huyện Đạ Tẻh

6

2

1

8

1

7

11

Huyện Cát Tiên

6

6

12

1

11

12

Huyện Đam Rông

7

5

1

12

1

11

Tổng cộng

235

145

25

4

376

0

19

357

6. Các giải pháp chủ yếu:

6.1. Về vốn và đất đầu tư:

- Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệthống cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 khoảng 526,6 tỷ đồng,trong đó: đến năm 2015 khoảng 237 tỷ đồng, giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 289,6tỷ đồng. Vốn đầu tư do các chủ đầu tư tự huy động và quản lý, sử dụng. Nhà nướckhuyến khích các nhà đầu tư mở rộng kinh doanh, và đầu tư cửa hàng bán lẻ xăngdầu tại các xã vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

- Tổng nhu cầu đất để phát triển hệthống cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 khoảng 166.393m2,trong đó đến năm 2015 cần 85.793m2, giai đoạn 2016 - 2020 cần80.600m2; diện tích kho trung chuyển xăng dầu dự kiến 2 - 3 ha. Đấtđể xây dựng cửa hàng trên từng địa bàn sẽ do chủ đầu tư tự sang nhượng hoặcthuê.

6.2. Xử lý đối với những cửa hàngphải nâng cấp hoặc phải di dời:

- Khẩn trương nâng cấp, mở rộngnhững cửa hàng không đảm bảo tiêu chuẩn, đến cuối năm 2015 tất cả cửa hàng phảiđạt chuẩn theo quy định

- Giải tỏa, di dời những cửa hàngvi phạm tại Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 21/6/2005 của Ủy ban nhân dântỉnh.

6.3. Về công nghệ, môi trường vàđảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy:

- Đổi mới thiết bị và công nghệnhằm đảm bảo chính xác, an toàn và tiện lợi trong nhập, xuất, tồn trữ, kinhdoanh các sản phẩm xăng dầu tại các cửa hàng cung ứng. Khuyến khích áp dụngphương thức bán hàng tự động, bán tự động; ứng dụng công nghệ thông tin trongquản lý hệ thống các cửa hàng xăng dầu.

- Đề phòng các trường hợp sự cố, ròrỉ xăng dầu; có quy trình xử lý sự cố tràn dầu trong các trường hợp. Nước nhiễmxăng dầu được tập trung và xử lý đạt yêu cầu của QCVN 29: 2010/BTNMT trước khithải ra môi trường.

- Tuân thủ các quy định tại TCVN5684:2003 về an toàn cháy nổ đối với các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ;thực hiện tốt công tác phòng cháy; xây dựng phương án chữa cháy và thành lậplực lượng chữa cháy tại chỗ, trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy ban đầu;thường xuyên luyện tập; sẵn sàng chữa cháy kịp thời, hiệu quả khi có cháy, nổxảy ra.

6.4. Tăng cường quản lý Nhà nướcđối với hệ thống cung ứng xăng dầu:

- Phát triển hệ thống cung ứng xăngdầu trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch. Hướng dẫn các doanh nghiệp kinhdoanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc các quy định về địa điểm, thiết kế và xâydựng, về vệ sinh môi trường và công tác phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường kiểmtra, xử lý gian lận trong kinh doanh xăng dầu nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêudùng.

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện lộtrình di dời, nâng cấp các cửa hàng xăng dầu chưa đảm bảo các điều kiện. Xâydựng và ban hành cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cửa hàng xăngdầu tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương:

a) Chủ trì triển khai quy hoạch;phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cụ thểhóa thành các kế hoạch cụ thể (nhất là kế hoạch về lộ trình đầu tư nâng cấp, didời các cửa hàng xăng dầu) để tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Đềán "Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnhLâm Đồng đến năm 2020" và các nội dung nêu tại Điều 1 Quyết định này gắnvới quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội của địa phương; tổ chức thực hiện trong kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm;theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện; đề xuất những giải pháp để thực hiện.

b) Phối hợp với các sở, ban, ngànhchỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăngdầu, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường xăngdầu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố:

a) Tổ chức triển khai các địnhhướng phát triển và biện pháp cụ thể hóa các nội dung quy hoạch phát triển hệthống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ vớiquy hoạch tổng thể phát triển thương mại của tỉnh; phối hợp các sở, ngành triểnkhai các giải pháp đầu tư, nâng cấp, di dời các cửa hàng xăng dầu theo quyhoạch được phê duyệt.

b) Phối hợp với Sở Công Thương xemxét, thẩm định hồ sơ xây dựng cửa hàng, kho xăng dầu; kiểm tra hoạt động kinhdoanh xăng dầu của các cơ sở trên địa bàn.

3. Các sở ngành: căn cứ chức năngnhiệm vụ phối hợp thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và các thương nhân kinhdoanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- TTTU, TT-HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Tiến