CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1415/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦAQUYẾT ĐỊNH SỐ 278/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 1998 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀVIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KỸTHUẬT KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI, TỈNH ĐỒNG NAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về banhành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chínhphủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầngkỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai;
Xét đề nghị của Tổng công ty Cao su Việt Nam (công văn số 1591/CV-TCT ngày 13tháng 9 năm 2001) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6992/BKH-KCN ngày 17 tháng 10 năm 2001),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Sửa đổi một sốđiều của Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 1998của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vàkinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai như sau :

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổinhư sau :

Chủ đầu tư : Công ty Xây dựng vàTư vấn đầu tư - Tổng công ty Cao su Việt Nam được thay bằng Công ty Đầu tư vàPhát triển Khu công nghiệp Hố Nai - Tổng công ty Cao su Việt Nam.

2. Điều 3 được sửa đổi như sau :Công ty Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Hố Nai được hưởng các ưu đãi theoLuật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch ủy bannhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thống đốcNgân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch Hộiđồng Quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Việt Nam, Trưởng Ban Quản lýcác Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư,Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Hố Nai và Thủ trưởng cáccơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ : KH&ĐT, TC, XD, CN, QP, Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Tổng cục : Địa chính, Hải quan,- Toà án nhân dân tối cao,

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tổng công ty Cao su Việt Nam,
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai,

- Công ty Xây dựng và Tư vấn đầu tư,
- Công ty Đầu tư và Phát triển KCN Hố Nai,

- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ : KTTH, NN, TH, PC, ĐP2,
- Lưu : CN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng