ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1415/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BỔSUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháptại Tờ trình số 134/TTr-STP ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Chương trìnhxây dựng văn bản quy phạm pháp luật UBND tỉnh năm 2013 được ban hành kèm theoQuyết định số 137/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, Cụ thể: 07Quyết định, 01 Chỉ thị (có Danh mục kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Sở Giao thông vận tải, SởTài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, SởTư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã có kếhoạch tổ chức soạn thảo kịp thời, có chất lượng và hoàn thiện hồ sơ trình UBNDtỉnh ban hành kèm theo đúng thời hạn dự kiến.

2. Giao Sở Tư pháp đôn đốc, triểnkhai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnhnăm 2013 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà) ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài nguyên vàMôi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Các Phòng, TT;
- Lưu: VT, H09, 01/8.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BỔ SUNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1415/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2013 củaChủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời điểm ban hành

01

Quyết định

Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Sở Giao thông Vận tải

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2013

02

Quyết định

Hủy bỏ 19 kỹ thuật tại phần E được ban hành kèm theo Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

Năm 2013

03

Quyết định

Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

(thay thế Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh)

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành

Quý III/2013

04

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(thay thế Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh).

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành

Quý III/2013

05

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp Đoàn thanh tra liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2013

06

Quyết định

Ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2013

07

Quyết định

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2013

08

Chỉ thị

Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2013