ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1415/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ,KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số: 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số: 15/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị quyết số: 21/2013/NQ-HĐND ngày 29/7/2013 củaHĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sảntỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 165/TTr-STNMT ngày 21 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh BắcKạn giai đoạn 2013-2020 đã được HĐND tỉnh Bắc Kạn thông qua và ban hành tạiNghị quyết số: 21/2013/NQ-HĐND ngày 29/7/2013.

Điều 2. Giao sở Tài nguyên và Môi trường:

- Công bố quy hoạch và phối hợp với các Sở, Ngành và địaphương liên quan tổ chức triển khai và thực hiện đúng nội dung Nghị quyết số:21/2013/NQ-HĐND ngày 29/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Căn cứ kết quả công bố khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻhàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, báo cáo, đề nghị UBND tỉnh trình HĐNDtỉnh bổ sung vào danh mục quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sảntheo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thếcác Quyết định của UBND tỉnh Bắc Kạn: số 2212/QĐ-UBND ngày 05/11/2007; số 2783/QĐ-UBND ngày 30/12/2008.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tàinguyên và Môi Trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng; Thủtrưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cánhân hoạt động khoáng sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải