UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1416- QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số

 và nhà ở thành phố Hải Phòng

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ quyết định số 106/1998/QĐ-TTU ngày 09/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ thông tư số 845/1998/TT-BCĐTĐTTW ngày 21/7/1998 của Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương;

Xét đề nghị của ông Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và ông Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hải Phòng, gồm các ông có tên sau:

1- Ông Đỗ Gia Phách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm Trưởng ban.

2- Ông Phan Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục thống kê làm Phó Trưởng ban Thường trực.

* Các ủy viên Ban chỉ đạo:

  1. Ông Đỗ Quang Thịnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  2. Ông Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá.
  3. Ông Phạm Hiệp, Phó Giám đốc Công an thành phố.
  4. Ông Lê Hữu Hạnh, Phó Chủ nhiệm ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.
  5. Ông Tô Văn Sỹ, Trưởng phòng - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định 1416- QĐ-UB 1/01/clip_image001 .png" width="41" /> Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hải Phòng có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 106/1998/QĐ-TTg ngày 09/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hải Phòng được thành lập Văn phòng giúp việc có từ 12 - 20 người, lực lượng cán bộ của Văn phòng giúp việc chủ yếu là cán bộ nghiệp vụ của Cục Thống kê và cán bộ nghiệp vụ của các ngành liên quan, làm việc theo chế độ biệt phái; Văn phòng giúp việc có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch trong thời gian thực hiện cuộc tổng điều tra.

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê bố trí trụ sở làm việc cho Văn phòng giúp việc và Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên nêu tại điều 1 của quyết định này căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng