ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1416/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔSUNG KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chínhphủ về việc khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 125/2009/TTLT-BTC-BCT ngày17/6/2009 của Bộ Tài Chính - Bộ Công Thương quy định việc quản lý và sử dụngkinh phí sự nghiệp kinh tế đối với Chương trình khuyến công;

Căn cứ Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 1944/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương năm2013;

Căn cứ Quyết định số: 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt dự toán kinh phí khuyến công địa phươngnăm 2013;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số: 407/TTr-SCT ngày 26 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung:

1. Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2013 đã phê duyệt tạiQuyết định số: 1944/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạnnhư biểu điều chỉnh danh mục các đề án kèm theo.

2. Mức kinh phí hỗ trợ ghi tại Quyết định số: 08/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn được giữ nguyên và được chuyểntừ các đề án thôi thực hiện và các đề án giảm kinh phí thực hiện sang cho cácđề án được điều chỉnh, bổ sung theo danh mục ghi tại Điểm 1, Quyết định này vàthực hiện trong năm 2013.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số: 1944/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 khôngđề cập điều chỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giámđốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải