ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1416/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH TRIỂN KHAI THỎA THUẬN HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA UBND TỈNH VĨNHLONG VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về đào tạo và nghiêncứu khoa học giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 584/TTr-SKHCN ngày 18 tháng 9năm 2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thỏathuận hợp tác nghiên cứu khoa học giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và Đại học Quốc giaThành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2018.

(Kèm theo Kế hoạch số 583/KH-SKHCN ngày 18/9/2014của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thỏa thuận hợp tácnghiên cứu khoa học giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và Đại học Quốc gia Thành phố HồChí Minh giai đoạn 2014 - 2018).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thựchiện tốt Kế hoạch nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục vàĐào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 583/KH-SKHCN

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH

TRIỂNKHAI THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA UBND TỈNH VĨNH LONG VÀ ĐẠIHỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1416/QĐ-UBND , ngày 30/9/2014 của Chủ tịchUBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác về đàotạo và nghiên cứu khoa học, ngày 25/11/2013 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Longvà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhândân tỉnh phân công; Sở Khoa học và Công nghệ lập kế hoạch triển khai nội dunghợp tác về nghiên cứu khoa học với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giaiđoạn 2014 - 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm cụ thể hóa các nội dung theothỏa thuận hợp tác đã ký giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và Đại học Quốc gia Thành phốHồ Chí Minh trong giai đoạn 2014 - 2018;

- Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quảgiữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long và Ban Khoa học và Công nghệ thuộcĐại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (hai đơn vị được ủy quyền làm đầu mốitriển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác nêu trên).

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung côngviệc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của hai cơ quan đầu mối trong việctriển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác;

- Bằng những hoạt động cụ thể củachương trình hợp tác, tiếp tục phát triển quan hệ truyền thống tốt đẹp đã có từtrước đến nay giữa hai đơn vị.

II. NỘI DUNG:

- Hợp tác nghiên cứu khoa học vàchuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên,khoa học xã hội - nhân văn và khoa học kinh tế góp phần thúc đẩy phát triểnkinh tế bền vững cho địa phương;

- Phối hợp, đề xuất với lãnh đạoĐảng và Chính phủ để thực hiện các chương trình trọng điểm, chương trình độclập cấp Nhà nước trong từng thời điểm nhằm giải quyết những vấn đề ở tầm vĩ mô,phù hợp với điều kiện của vùng và của địa phương. Cụ thể:

1. Nội dung triển khai thực hiệnnăm 2014:

- Sở Khoa học và Công nghệ đã cóbuổi làm việc với Ban Khoa học và Công nghệ và các Trường là thành viên của Đạihọc Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để trao đổi các nội dung trọng tâm cần triển khaitrong năm 2014 và thảo luận kế hoạch thực hiện giai đoạn 2015 - 2018;

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợpvới Ban Khoa học và Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chứccuộc hội thảo “Xác định nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2014 -2018 tại tỉnh Vĩnh Long” có sự tham dự của các sở, ngành trong tỉnh để đánh giáthảo luận và xác định nhu cầu, khung nội dung cụ thể trong hoạt động nghiên cứukhoa học phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnhVĩnh Long;

- Trên cơ sở 2 nội dung trên, cáctrường là thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã đề xuất với tỉnhdanh mục 09 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học triển khai năm 2015 tại tỉnh VĩnhLong; Sở Khoa học và Công nghệ đang trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnhxem xét, tuyển chọn.

2. Các nội dung triển khai thựchiện trong giai đoạn 2015 - 2018:

a) Về hợp tácnghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

- Hàng năm, trên cơsở thông báo về định hướng công tác nghiên cứu khoa học của tỉnh; Ban Khoa họcvà Công nghệ sẽ thông báo cho các Trường thành viên của Đại học Quốc gia TP. HồChí Minh phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh Vĩnh Long thực hiệncác đề tài nghiên cứu khoa học, dự án ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đềxuất đặt hàng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, thông qua Hội đồng Khoahọc và Công nghệ tỉnh xem xét tuyển chọn và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét,quyết định;

- Ngoài ra, khi cónhững vấn đề phát sinh cần nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng hoặc những nhiệm vụdo tỉnh giao tổ chức thực hiện; Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Khoa học vàCông nghệ sẽ bàn bạc cụ thể, xây dựng phương án phối hợp tổ chức triển khai đểtrình lãnh đạo tỉnh xem xét, quyết định;

- Dự kiến mỗi nămđề xuất đặt hàng ít nhất 10 đề tài/dự án và được chọn từ 3 - 4 đề tài/dự án trởlên;

- Nguồn kinh phíthực hiện: Kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh.

b) Tổ chức các Hội thảo chuyên đề:

- Phối hợp tổ chức các cuộc hộithảo trao đổi, giới thiệu các vấn đề mới cần nghiên cứu ứng dụng hoặc các vấnđề bức xúc địa phương cần quan tâm;

- Tổ chức các cuộc hội thảo từ nộidung nghiên cứu, triển khai các đề tài/dự án hàng năm;

- Mỗi năm phối hợp tổ chức từ 2 - 4cuộc hội thảo tại tỉnh Vĩnh Long;

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từnguồn tài trợ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và từ nguồn sự nghiệpkhoa học của tỉnh.

c) Đào tạo ngắn hạntrong, ngoài nước; đào tạo sau đại học gắn với thực hiện các đề tài/dự án:

- Để từng bước nângcao trình độ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học thông qua các đợt tập huấn, đàotạo ngắn hạn, tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; Ban Khoa họcvà Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh làm đầu mối liên hệ với cáctổ chức khoa học trong, ngoài nước, tìm nguồn tài trợ và tổ chức cho cán bộquản lý, cán bộ khoa học của tỉnh dự các lớp tập huấn hoặc tham quan học tập vềquản lý khoa học, xây dựng và tổ chức triển khai các dự án ứng dụng tiến bộtrong lĩnh vực: Chế biến và bảo quản nông sản, năng lượng tái tạo, phát triểnrau - hoa, nuôi trồng nấm ăn - dược liệu, ...;

- Gắn với việctriển khai các dự án/đề tài nghiên cứu hàng năm, chọn lựa cán bộ tham giachương trình đào tạo trình độ sau đại học, ưu tiên các lĩnh vực: Bảo quản chếbiến nông sản, Công nghệ sinh học, Năng lượng mới, Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng,Quản lý tài chính,… tại các Trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Thành phốHồ Chí Minh;

- Dự kiến hàng nămtổ chức 4 - 5 cán bộ tham dự tập huấn, tham quan học tập trong và ngoài nước;đào tạo 2 - 3 cán bộ có trình độ sau đại học;

- Nguồn kinh phíthực hiện: Kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh chi 50%; Đại học Quốc gia Thànhphố Hồ Chí Minh giúp tìm tài trợ 50%.

d) Hỗtrợ chuyên gia tư vấn:

- Trêncơ sở nhu cầu, Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp mời chuyên gia tư vấn của cácTrường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hộiđồng nghiệm thu đề tài/dự án, tham gia ý kiến phản biện để tuyển chọn/xét chọncác nhiệm vụ khoa học hàng năm của tỉnh;

- Dựkiến hàng năm mời: Từ 10 - 15 lượt chuyên gia phản biện và 8 - 10 chuyên giatham gia các hội đồng nghiệm thu;

- Nguồnkinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh.

e) Đề xuất thực hiện các chươngtrình trọng điểm, chương trình độc lập cấp Nhà nước:

- Hai bên phối hợp xây dựng, đềxuất các nội dung triển khai tại Vĩnh Long trong các chương trình trọng điểmnhư: M.GIS, Chương trình phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, Chươngtrình nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh,…;

- Dự kiến trong giai đoạn 2015 -2018 đề xuất 2 - 3 chương trình;

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ cácchương trình trọng điểm và kinh phí đối ứng của tỉnh.

III. DỰ KIẾN KINH PHÍ:

1. Triển khai các đề tài/dự án: Dựtoán 1,5 tỷ đồng/năm, chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh;

2. Tổ chức các hội thảo: Dự toán100 triệu đồng/năm, trong đó 50% chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học củatỉnh và 50% do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ;

3. Đào tạo sau đại học và tập huấnngắn hạn trong và nước: Dự toán 300 triệu đồng/năm. Chi từ nguồn: Đại học Quốcgia Thành phố Hồ Chí Minh giúp tìm nguồn tài trợ 50% từ các tổ chức trong vàngoài nước, 50% còn lại do tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm chi từ nguồn sựnghiệp khoa học của tỉnh;

4. Mời chuyên gia tư vấn phản biệnxét chọn các nhiệm vụ khoa học và tham gia các hội đồng nghiệm thu: Dự toán 100triệu đồng/năm, chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh;

5. Vốn đối ứng tham gia các chươngtrình trọng điểm: Dự toán 01 tỷ đồng/năm, chi từ nguồn sự nghiệp khoa học củatỉnh.

*Dự kiến tổng kinh phí thực hiện kếhoạch hợp tác hàng năm là: 03 tỷ đồng, trong đó:

- Chi từ nguồn sự nghiệp khoa họcvà công nghệ của tỉnh: 2,80 tỷ đồng (hai tỷ tám trăm triệu đồng);

- Từ nguồn tài trợ của Đại học Quốcgia Thành phố Hồ Chí Minh: 200 triệu đồng (hai trăm triệu đồng).

*Ước tổng kinh phí thực hiện hợptác giai đoạn 2014 - 2018 là: 15 tỷ đồng, trong đó:

- Chi từ nguồn sự nghiệp khoa họcvà công nghệ của tỉnh: 14 tỷ đồng (mười bốn tỷ đồng);

- Từ nguồn tài trợ của Đại học Quốcgia Thành phố Hồ Chí Minh: 01 tỷ đồng (một tỷ đồng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hai bộ phận thường trực có nhiệmvụ tham mưu, tổ chức triển khai kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáokịp thời với lãnh đạo đơn vị;

- Hàng năm Sở Khoa học và Công nghệsẽ thông báo đến Ban Khoa học và Công nghệ và các Trường thành viên thuộc Đạihọc Quốc gia TP. Hồ Chí Minh các định hướng của tỉnh về đề xuất các nhiệm vụkhoa học (trong quý I);

- Các Trường thành viên sẽ phối hợpvới các sở, ngành liên quan trong tỉnh đề xuất chủ trì và phối hợp thực hiệncác đề tài nghiên cứu khoa học hoặc dự án ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuậtgửi về Sở Khoa học và Công nghệ (trong quý II);

- Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổnghợp các đề xuất trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xem xét, tham mưu choUBND tỉnh quyết định tuyển chọn/xét chọn;

- Chủ đề các hội thảo, chương trìnhtập huấn đào tạo ngắn hạn trong ngoài nước và đào tạo sau đại học sẽ do lãnhđạo Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Khoa học và Công nghệ xem xét cụ thể và đưavào kế hoạch triển khai hàng năm;

- Các nội dung hợp tác, hàng năm sẽđược hai bên sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, xem xét điều chỉnh bổ sung nộidung triển khai cho phù hợp tình hình thực tế, thống nhất biện pháp giải quyếtcác vấn đề mới phát sinh (nếu có)./.

GIÁM ĐỐCHà Văn Sơn