UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 1417/QĐ - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh quy định thu phí qua cầu Bính đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy hai bánh và xe gắn máy ba bánh.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-UB ngày 22/8/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc quy định thu phí qua cầu Bính;

Căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố ngày 29/6/2006;

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính, Giao thông công chính tại Báo cáo số 873/BC-LS ngày 23/6/2006 về việc thu phí qua cầu Bính đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy hai bánh và xe gắn máy ba bánh;

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Điều chỉnh quy định mức thu phí qua cầu Bính tại Điều 1 Quyết định số 1972/QĐ-UB ngày 22/8/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh xe gắn máy hai bánh, xe gắn máy ba bánh như sau:

Không thu phí qua cầu Bính đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh xe gắn máy hai bánh, xe gắn máy ba bánh.

Điều 2:Quy định này thực hiện từ ngày 01/7/2006. Các quy định khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1972/QĐ-UB ngày 22/8/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc quy định thu phí qua cầu Bính.

Giao Sở Giao thông công chính phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc thực hiện.

 Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Giao thông công chính, Tài chính; Tổng giám đốc Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng, Thủ trưởng các cấp, ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Bộ TC, Bộ GTVT ( để báo cáo ).

- TT HĐND TP ( để báo cáo )

- CTvà các PCT UBDN.TP

- Như điều3

- Các Ban HĐ ND TP.

- CVP, PVPN.N.Sơn.

- CV: TC,GT, TH.

- Lưu VP

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 TRẦN VĂN HIẾU