ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Thành lập Trung tâm Dịch vụ tài chính trực thuộc sở Tài chính tỉnh Hà Giang”

_______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003:

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước (Sửa đổi) ngày 16/12/2002;

Căn cứ thông tư số 115/2003/TTLT BTC-BNV ngàv 28/11/2003 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc UBND các cấp.

Căn cứ công văn số 5053-CV/TU ngày 27/06/2005 của Tỉnh uỷ Hà Giang v/v Thông báo Kết luận số 283-KL/TU ngàv 27/06/2005 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Dịch vụ tài chính trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang.

Trung tâm Dịch vụ tài chính là đơn vị Sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm:

1- Chức năng: Thực hiện dịch vụ hỗ trợ việc quản lý tài sản và bất động sản Nhà nước, thực hiện tư vấn dịch vụ đối với nhu cầu lập hồ sơ bồi thường đất: tổ chức khai thác, quản lý có hiệu quả các tài sản nhà đất chưa sử dụng, không cần sử dụng: Hỗ trợ thông tin liên quan đến giao dịch bất động sản, tài sản: Tổ chức thẩm định giá bất động sản, tài sản; Cung cấp các thông tin, ấn phẩm về thị trường giá cả, bất động sản và tài sản: Tổ chức trung gian bán cổ phần cho các Doanh nghiệp, công ty khi cổ phần hoá; Dịch vụ ứng dụng thông tin trong quản lý tài sản và bất động sản nhà nước.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu:

Tổ chức thu thập và cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, chế độ quản lý phục vụ cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, quản lý tài chính về đất đai và bất động sản, thực hiện dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý tài sản và bất động sản nhà nước.

b) Tổ chức các dịch vụ liên quan đến thực hiện chính sách, chế độ quản lý tài sản Nhà nước, quản lý tài chính đất đai, bất động sản; thực hiện dịch vụ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư của từng dự án cụ thể và dịch vụ tài chính khác theo yêu cầu.

c) Tổ chức tiếp nhận, quản lý và khai thác tài sản Nhà nước, đất đai và bất động sản thuộc sở hữu Nhà nước từ cơ quan chức năng bàn giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

d) Giúp giám đốc sở thẩm định giá tài sản, hàng hoá mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và của tỉnh; Tư vấn thẩm định giá mua sắm tài sản, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu; thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý tài sản Nhà nước và bất động sản theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện dịch vụ đánh giá tài sản Nhà nước (bao gồm cả định giá doanh nghiệp khi cổ phần hoá) theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

e) Tổ chức tiếp nhận, quản lý và định giá tài sản Nhà nước của các cơ quan và tài sản tịch thu khác được cấp có thẩm quyền cho phép bán, trước khi chuyển sang Trung tâm bán đấu giá tài sản:

+ Tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo quy định tại Điều 61 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được quy định chi tiết tại Điều 31, 32, 33 Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngàv 14/11/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002: tài sản khác được xác lập quyền sở hữu Nhà nước theo quy định của Pháp luật.

+ Tài sản thanh lý, tài sản không có nhu cầu sử dụng tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước.

+ Tài sản viện trợ quốc tế khi kết thúc dự án và tài sản viện trợ quốc tế khác (quà biếu, tặng ...).

+ Nhà đất của các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cho bán.

+ Tài sản tồn đọng trong kho ngoại quan, cảng biển, càng hàng không, bưu điện... được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cho bán.

+ Các tài sản Nhà nước khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định bán.

g) Tổ chức thẩm định các dự án Đầu tư :

h. Tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, chính sách và chuvên môn nghiệp vụ quản lý tài sản Nhà nước, quản lý đất đai và bất động sản:

i) Tổ chức thu phí và tiền dịch vụ trong hoạt động của trung tâm theo quy định của Nhà nước và của tỉnh.

k) Quản lý biên chế về cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định hiện hành.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài chính giao.

Điều 3. Tổ chức, biên chế của Trung tâm bao gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm do Lãnh đạo sở Tài chính kiêm nhiệm

- Các bộ phận trực thuộc Trung tâm:

+ Phòng Hành chính tổng hợp

+ Phòng Nghiệp vụ.

- Về Biên chế: Trung tâm không được giao chỉ tiêu biên chế. Cán bộ, viên chức của Trung tâm do cán bộ Sở Tài chính kiêm nhiệm và thực hiện hợp đồng theo quy định.

Kinh phí chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, viên chức của Trung tâm, được trích từ nguồn thu từ các dịch vụ và theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điều 4. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính: Giám đốc sở Nội vụ: Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư cụ thể hoá các chức năng nhiệm vụ, sắp xếp ổn định tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất trang thiết bị để Trung tâm đi vào hoạt động có hiệu quả.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Giám đốc sở Tài chính: Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư và Thủ trướng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Trọng Quý