SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho trưởng phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố cấp phép thực hiện quảng cáo bằng hình thức âm thanh

______________________________

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẢNG NINH

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh”;

Căn cứ Pháp lệnh quảng cáo ngày 16/11/2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;

Xét đề nghị của Phòng Nghiệp vụ Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố cấp phép thực hiện quảng cáo bằng hình thức âm thanh đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 2.

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bàn giao công tác cấp phép thực hiện quảng cáo bằng hình thức âm thanh đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật cho Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cấp phép quảng cáo bằng hình thức âm thanh đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải có báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2009.

Điều 4. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

Giám đốc

(Đã ký)

Lê Toán