ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1419/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 30 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNHCHÍNH VÀ CÔNG BỐ MỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀINGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chínhphủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trườngtại Tờ trình số 254/TTr-STNMT ngày 20/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 48 (bốn mươi tám)thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 01/11/2012và công bố mới kèm theo Quyết định này là 49 (Bốn mươi chín) thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Trà Vinh (kèm theo phụ lục danhmục và nội dung thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan vàChủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN