ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/2002/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 18 tháng 10 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính "Về Ban hành quy chế quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp";

- Căn cứ Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Thông tư số 94/2001/TT-BTC ngày 22/11/2001 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước";

- Theo đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại tờ trình số 651/TTr-TCVG-QLCS ngày 23/8/2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1/ Phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện (bao gồm các huyện, Thị xã Bảo Lộc và Thành phố Đàlạt) quyết định :

- Thanh lý những tài sản Nhà nước là xe mô tô, xe gắn máy, trường học, trạm xá, nhà thuộc trụ sở làm việc, vật kiến trúc cần giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; nhà đã hư hỏng nặng không còn giá trị sử dụng hoặc không an toàn trong quá trình sử dụng ... của các cơ quan HCSN thuộc cấp huyện.

- Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản có giá trị dưới 200 triệu đồng của các cơ quan cấp huyện sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

2/ ủy quyền cho giám đốc Sở Tài chính vật giá quyết định :

- Thu hồi, điều chuyển và thanh lý những tài sản Nhà nước là xe mô tô, xe gắn máy, thanh lý nhà thuộc trụ sở làm việc, vật kiến trúc cần giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo; nhà đã hư hòng nặng không còn giá trị sử dụng hoặc không an toàn trong quá trình sử dụng của các cơ quan HCSN thuộc cấp tỉnh.

- Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản có giá trị dưới 300 triệu đồng của các cơ quan cấp tỉnh sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2002.

- Giao giám đốc Sở Tài chính vật giá, giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện quyết định này.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã Bảo Lộc, Thành phố Đàlạt và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./-

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên