HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 142-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊNHIỆP CÁC XÍ NGHIỆP GIẤY – GỖ - DIÊM TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào Nghị định số 278-CP ngày 17-12-1974 của Hội đồng Chính phủ ban hànhĐiều lệ về tổ chức hoạt động của Bộ Công nghiệp nhẹ;
Căn cứ vào Quyết định số 279-CP ngày 18-12-1974 của Hội đồng Chính phủ quy địnhcơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp nhẹ;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Liên hiệp các xí nghiệp giấy – gỗ- diêm trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, trên cơ sở hợp nhất Công ty giấy – gỗ -diêm và các tổ chức sản xuất kinh doanh chuyên ngành thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ ởmiền Nam.

Điều 2. Liên hiệp các xí nghiệp giấy – gỗ - diêm là tổchức quản lý sản xuất và kinh doanh, bao gồm các xí nghiệp giấy – gỗ - diêm,các xí nghiệp sản xuất phụ trợ, các tổ chức nghiên cứu khoa học – kỹ thuậtchuyên ngành và các phòng chức năng giúp việc quản lý sản xuất, kinh doanh.

Liên hiệp các xí nghiệp giấy – gỗ - diêm hoạt động theo chế độhạch toán kinh tế.

Điều 3. Liên hiệp các xí nghiệp giấy – gỗ - diêm do mộtTổng giám đốc phụ trách và các Phó tổng giám đốc giúp việc.

Trong khi chờ đợi Nhà nước ban hành Điều lệ tổ chức hoạt độngcủa liên hiệp các xí nghiêp; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đãcó, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ quy định cụ thể về tổ chức của Liênhiệp các xí nghiệp giấy – gỗ - diêm theo nguyên tắc tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hoạtđộng có hiệu quả thiết thực.

Điều 4. Những điều quy định trước đây trái với quyếtđịnh này đều bãi bỏ.

Điều 5. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ và thủtrưởng các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị