HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 142-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN GIÁ RAI, TỈNH MINH HẢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Minh Hải,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việcđiều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hảinhư sau:

1. Chia xã Phong Thạnh thành bốn xãlấy tên là xã Thạnh Hòa, xã Thạnh Phú, xã Thạnh Bình và xã Phong Thạnh.

Địa giới của xã Thạnh Hòa ở phía bắcgiáp huyện Thới Bình, phía đông giáp xã Thạnh Phú và xã Phong Thạnh, phía tâygiáp xã Tân Phong và xã Thạnh Bình, phía nam giáp thị trấn Hộ Phòng.

Địa giới của xã Thạnh Phú ở phía bắcgiáp huyện Thới Bình, phía đông giáp xã Phong Nam, phía tây giáp xã Thạnh Hòa,phía Nam giáp xã Phong Thạnh.

Địa giới của xã Thạnh Bình ở phía bắcgiáp xã Tân Phong, phía đông giáp xã Thạnh Hòa, phía tây giáp xã Tân Hiệp, phíanam giáp xã An Hòa.

Địa giới của xã Phong Thạnh ở phía bắcgiáp xã Thạnh Phú, phía đông giáp xã Phong Tân, phía tây giáp xã Thạnh Hòa, phíanam giáp thị trấn Giá Rai và thị trấn Hộ Phòng.

2. Chia xã Phong Thạnh Đông thành nămxã lấy tên là xã Phong Nam, xã Phong Tân, xã Phong Phú, xã Phong Quý và xã PhongThạnh Đông.

Địa giới của xã Phong Nam ở phía bắcgiáp xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long), phía đông giáp xã Phong Thạnh Đông,phía tây giáp xã Thạnh Phú, phía nam giáp xã Phong Tân.

Địa giới của xã Phong Tân ở phía bắcgiáp xã Phong Nam, phía đông giáp xã Phong Thạnh Đông, phía tây giáp xã PhongThạnh, phía nam giáp thị trấn Giá Rai.

Địa giới của xã Phong Phú ở phía bắcgiáp xã Phong Thạnh Đông, phía đông giáp xã Phong Quý, phía tây giáp xã PhongTân, phía nam giáp xã Long Điền Đông.

Địa giới của xã Phong Quý ở phía bắcgiáp xã Phong Thạnh Đông, phía đông giáp xã Vĩnh Mỹ B (huyện Vĩnh Lợi), phíatây giáp xã Phong Phú, phía nam giáp xã Long Điền Đông.

Địa giới của xã Phong Thạnh Đông ở phíabắc giáp xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long), phía đông giáp xã Vĩnh Mỹ B (huyệnVĩnh Lợi), phía tây giáp xã Phong Nam và xã Phong Tân, phía nam giáp xã PhongPhú và xã Phong Quý.

3. Chia xã Phong Thạnh Tây cùng vớiấp Khúc Tréo và ấp Nhân Dân của xã An Trạch cắt sang, thành bốn xã lấy tên là xãTân Hòa, xã Tân Hiệp, xã Tân Phong và xã Phong Thạnh Tây.

Địa giới của xã Tân Hòa ở phía bắc giápxã Phong Thạnh Tây phía đông giáp xã Tân Hiệp, phía tây giáp xã Tân Thạnh, phíanam giáp xã An Trạch.

Địa giới của xã Tân Hiệp ở phía bắcgiáp xã Phong Thạnh Tây, và xã Tân Phong, phía đông giáp xã Thạnh Bình, phía tâygiáp xã Tân Hòa, phía nam giáp xã An Trạch.

Địa giới của xã Tân Phong ở phía bắcgiáp xã Phong Thạnh Tây, phía đông giáp xã Thanh Hòa, phía tây giáp xã PhongThạnh Tây và xã Tân Hiệp, phía nam giáp xã Thạnh Bình.

Địa giới của xã Phong Thạnh Tây ở phíabắc giáp xã Phong Thạnh Tây (huyện Phước Long), phía đông giáp xã Tân Phong,phía tây giáp xã Tân Thành (huyện Cà Mau), phía nam giáp xã Tân Hòa và xã TânHiệp.

4. Chia xã Long Điền thành ba xã lấytên là xã Long Điền Tân, xã Long Điền Tiến và xã Long Điền.

Địa giới của xã Long Điền Tân ở phíabắc giáp xã Long Điền, phía đông giáp xã Long Điền Tiến, phía tây giáp xã AnHòa và xã An Trạch, phía nam giáp xã Long Điền Tây.

Địa giới của xã Long Điền Tiến ở phíabắc giáp xã Long Điền, phía đông giáp xã Long Điền Đông B và Long Điền Đông A,phía tây giáp xã Long Điền Tân và xã Long Điền Tây, phía nam giáp xã Long Hải.

Địa giới của xã Long Điền ở phía bắcgiáp thị trấn Giá Rai và thị trấn Hộ Phòng, phía đông giáp xã Long Điền Đông,phía tây giáp xã Long Điền Tân, phía nam giáp xã Long Điền Tiến.

5. Chia xã Long Điền Đông thành bốnxã lấy tên là xã Long Điền Đông A, xã Long Điền Đông B, xã Long Điền Đông C và xãLong Điền Đông K.

Địa giới của xã Long Điền Đông A ở phíabắc giáp xã Long Điền Đông B, phía đông giáp xã Vĩnh Mỹ A (huyện Vĩnh Lợi),phía tây giáp xã Long Hải và xã Long Điền Tiến, phía nam giáp biển Đông.

Địa giới của xã Long Điền Đông B ở phíabắc giáp xã Long Điền Đông C, phía đông giáp xã Vĩnh Mỹ A (huyện Vĩnh Lợi),phía tây giáp xã Long Điền Tiến, phía nam giáp xã Long Điền Đông A.

Địa giới của xã Long Điền Đông C ở phíabắc giáp xã Long Điền Đông K, phía đông giáp xã Vĩnh Mỹ A (huyện Vĩnh Lợi),phía tây giáp xã Long Điền, phía nam giáp xã Long Điền Đông B.

Địa giới của xã Long Điền K ở phía bắcgiáp xã Phong Phú và xã Phong Quý, phía đông giáp xã Vĩnh Mỹ A (huyện Vĩnh Lợi),phía tây giáp xã Long Điền và thị trấn Giá Rai, phía nam giáp xã Long Điền ĐôngC.

6. Chia xã Long Điền Tây thành ba xãlấy tên là xã Điền Hải, xã Long Hải và xã Long Điền Tây.

Địa giới cũa xã Điền Hải ở phía bắcgiáp xã Long Điền Tiến, phía đông giáp xã Long Điền Đông A, phía tây giáp xã LongĐiền Tây và xã Long Hải, phía nam giáp biển Đông và một phần xã Long Hải.

Địa giới của xã Long Hải ở phía bắcgiáp xã Điền Hải, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp xã Long Điền Tây,phía nam giáp thị trấn Gành Hào.

Địa giới của xã Long Điền Tây ở phíabắc giáp xã Long Điền Tân, phía đông giáp xã Long Điền Tiến, xã Điền Hải và xãLong Hải, phía tây giáp kinh sáng Gành Hào, Hộ Phòng, phía nam giáp thị trấnGành Hào.

7. Chia xã An Trạch (trừ ấp Khúc Tréovà ấp Nhân Dân cắt sang xã Phong Thạnh Tây) thành năm xã lấy tên là xã An Hòa,xã An Bình, xã An Hạnh, xã An Phúc và xã An Trạch.

Địa giới của xã An Hòa ở phía bắc giápkinh sáng Cà Mau – Bạc Liêu, phía đông giáp kinh sáng Gành Hào, Hộ Phòng, phíaTây giáp xã An Trạch, phía nam giáp xã An Hạnh.

Địa giới của xã An Bình ở phía bắc giápxã An Trạch, phía đông giáp xã An Hạnh và xã An Phúc, phía tây giáp xã TịnhĐinh Thạnh (huyện Cà Mau), phía nam giáp xã An Định.

Địa giới của xã An Hạnh ở phía bắc giápxã An Hòa, phía đông giáp xã Long Điền Tây, phía tây giáp xã An Bình và xã AnTrạch, phía nam giáp xã An Phúc.

Địa giới của xã An Phúc ở phía bắc giápxã An Trạch, phía đông giáp xã Long Điền Tây, phía tây giáp xã An Bình, phíanam giáp xã An Định.

Địa giới của xã An Trạch ở phía Bắcgiáp kinh sáng Cà Mau – Bạc Liêu, phía đông giáp xã An Trạch và xã An Hòa, phíatây giáp xã Định Thành (huyện Cà Mau), phía nam giáp xã An Bình.

8. Tách ấp Chòi Mòi và ấp Cái Keo củaxã Định Thành, huyện Cà Mau, lập thành một xã mới lấy tên là xã An Định, thuộchuyện Giá Rai.

Địa giới của xã An Định ở phía bắc giápxã An Bình và xã An Phúc, phía đông giáp xã An Phúc, phía tây giáp xã Định Thành(huyện Cà Mau), phía nam giáp sông Gành Hào, huyện Ngọc Hiển.

9. Thành lập thị trấn huyện lỵ của huyệnGiá Rai lấy tên là thị trấn Giá Rai.

Địa giới của thị trấn Giá Rai ở phíabắc giáp xã Phong Tân và một phần xã Phong Thạnh, phía đông giáp xã Phong Phúvà xã Long Điền, phía tây giáp rạch Nội Nạn, thị trấn Hộ Phòng, phía nam giápxã Long Điền.

10. Thành lập thị trấn Hộ Phòng thuộchuyện Giá Rai.

Địa giới của thị trấn Hộ Phòng ở phíabắc giáp xã Phong Thạnh, phía đông giáp thị trấn Giá Rai, phía tây giáp xã ThạnhBình, phía nam giáp xã An Hòa và xã Long Điền Tân.

11. Thành lập thị trấn Gành Hào ở phíabắc giáp xã Long Điền Tây và xã Long Hải, phía đông giáp biển Đông, phía tâygiáp kinh sáng Gành Hào – Hộ Phòng, phía nam giáp xã Tân Thuận (huyện Ngọc Hiển).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhMinh Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG VÀ PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân