ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc chuyển Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, thuộc Sở Giao thông vận tải từ đơn vị sự nghiệp có thu thành đơn vị “Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích”

______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc Hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Văn bản số 52/KTN , ngày 03/01/1996 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Bộ giao thông vận tải tổ chức các Trung tâm (Trạm) kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ theo loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ .TCCB-LĐ ngày 04/01/1996 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải về việc thành lập Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và các Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích;

Xét đề nghị của ông Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, ông Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh và ông Giám đốc Sở kế hoạch - đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay chuyển Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, thuộc Sở Giao thông vận tải Lào Cai, từ đơn vị sự nghiệp có thu thành đơn vị: “Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích”.

- Các chức danh: Trưởng trạm, Phó trưởng trạm được đổi thành: Giám đốc và Phó giám đốc trạm; Việc bổ nhiệm đề bạt Giám đốc và Phó giám đốc trạm thực hiện theo phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh đã quy định.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm phối kết hợp với các ngành hữu quan trong tỉnh và Cục đăng kiểm Việt Nam, tiến hành xây dựng kế hoạch, chỉ đạo trực tiếp và tạo nguồn đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực… cho Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ đủ sức đáp ứng nhiệm vụ được giao, hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp Nhà nước (hoạt động công ích) đã được Quốc hội thông qua ngày 20/4/1995.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND Tỉnh, Trưởng ban tổ chức chính quyền, Thủ trưởng các ngành liên quan, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ Lào Cai căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng