ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1421/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 28 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNHLÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂMĐỒNG

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căncứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chínhNhà nước ở địa phương;

Căncứ Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một sốbiện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ cương hành chính trong giải quyết côngviệc của người dân và doanh nghiệp

XétTờ trình số 1082/LĐTBXH ngày 11/12/2006 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hộivề việc đề nghị phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "mộtcửa";

Theođề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tại Tờ trình số: 132/TTr-SNV ngày28/3/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hànhchính theo cơ chế "một cửa" của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitỉnh Lâm Đồng với những nội dung cơ bản như sau :

1.Về mục đích, yêu cầu, quy trình lập hồ sơ, giải quyết công việc và tổ chức thựchiện thống nhất với nội dung Đề án số 1082/LĐTBXH ngày 11/12/2006 của Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa".

2.Sở Lao động - Thương binh & Xã hội triển khai thực hiện cơ chế ''một cửa"trên 17 (mười bảy) loại thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của Sở gồm:

2.1.Công nhận nội quy lao động của doanh nghiệp;

2.2.Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp ở LâmĐồng;

2.3.Cấp sổ lao động;

2.4.Xếp hạng doanh nghiệp;

2.5.Xác nhận danh sách đăng ký lao động ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh và lao độnghành nghề Massage;

2.6.Đăng ký nâng bậc, nâng ngạch, chuyển ngạch lương ở doanh nghiệp nhà nước;

2.7.Đăng ký thang, bảng lương ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

2.8.Đăng ký thang, bảng lương ở doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp;

2.9.Duyệt đơn giá tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước;

2.10.Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề;

2.11.Thành lập cơ sở đào tạo nghề công lập;

2.12.Tiếp nhận đối tượng xã hội vào Trung tâm Bảo trợ xã hội;

2.13.Xác nhận tai nạn lao động;

2.14.Đăng ký sử dụng thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toànlao động;

2.15. Xét hỗ trợ tiền sử dụng đất;

2.16.Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham giakháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhànước;

2.17.Xét đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng .

Điều2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh& Xã hội nghiên cứu và căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật và ban hànhcác quy định theo thẩm quyền để tổ chức triển khai thực hiện một số nội dungcông tác cụ thể để triển khai thực hiện 17 loại thủ tục hành chính thực hiệntheo cơ chế "một cửa" tại Sở cụ thể:

1.Ban hành cụ thể các quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết, phạm vi đối tượnggiải quyết và các loại biểu mẫu theo dõi thống kê... đúng quy định của phápluật đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, tạo thuận lợi cho tổ chức vàcông dân.

2.Tổ chức Bộ phận "một cửa'' theo các nội dung:

a)Bộ phận "một cửa" thuộc Văn phòng Sở do lãnh đạo Văn phòng phụ trách.Việc bố trí cán bộ của Bộ phận ''một cửa" do Giám đốc sở bố trí sắp xếp,sử dụng trong tổng biên chế hành chính của Sở được giao hàng năm.

b)Bố trí phòng làm việc của Bộ phận "một cửa'' trong trụ sở làm việc của Sởđảm bảo yêu cầu khang trang, lịch sự, nghiêm túc, sạch đẹp, trang bị đủ nhữngphương tiện cần thiết đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, đủ ghế ngồi, nước uống chocác đối tượng đến giải quyết công việc trên tinh thần gọn nhẹ, phù hợp.

c)Niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ những quy trình, thủ tục, thời gian, phạmvi, đối tượng giải quyết và mức thu phí, lệ phí (nếu có) ... có liên quan đến17 loại thủ tục giải quyết theo cơ chế ''một cửa" và nội quy làm việc củaBộ phận "một cửa'' tại vị trí thích hợp để mọi đối tượng có nhu cầu dễnghiên cứu.

-Công tác thực hiện giải quyết 17 loại thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”tại Sở Lao động - Thương binh & Xã hội được triển khai thực hiện bắt đầu từtháng 6 năm 2007.

Điều3. Giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trựcCCHC của tỉnh) phối hợp với các ngành chức năng có liên quan của tỉnh đôn đốc,kiểm tra việc triển khai thực hiện theo cơ chế "một cửa" tại Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội đồng thời kiểm tra định kỳ những quy trình, thủtục hành chính Sở đã ban hành đảm bảo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký.

Cácông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, Giám đốc SởNội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa