Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỐ 1422/2002/QĐ-NHNN NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC
BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN TRONG QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONGNGÀNH NGÂN HÀNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 805/2001/QĐ-NHNN NGÀY 21/6/2002
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật NHNN ViệtNam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Bổ sung, sửa đổi một số điều,khoản quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng trong ngành Ngân hàng ban hànhkèm theo Quyết định số 805/2001/QĐ-NHNN ngày 21/6/2001 của Thống đốc Ngân hàngNhà nước như sau:

1. Sửa đổi Điều 22 "Hội đồng thi đua khen thưởng cáccấp trong ngành Ngân hàng" tại gạch đầu dòng thứ nhất như sau: "Hộiđồng thi đua khen thưởng ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyếtđịnh thành lập".

2. Huỷ bỏ Điều 24 quy định về "Hội đồng thi đua khenthưởng hệ thống Ngân hàng Nhà nước".

3. Sửa đổi khoản 2 Điều 32 "Thời gian xét thưởng"như sau: "Việc xét duyệt các hình thức khen thưởng do Thống đốc Ngân hàngNhà nước quyết định thực hiện từ tháng 4 hàng năm (trừ khen thưởng đột xuất).

Riêng Học viện Ngân hàng xét khen thưởng vào dịp tổng kếtnăm học và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

4. Sửa đổi Điều 33 như sau: "Để đảm bảo việc xét khenthưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Quy chế này, Thủ trưởng các đơn vịphải hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định gửi về Thường trựcHội đồng thi đua Ngành trước ngày 31/3 hàng năm (Riêng Học viện Ngân hàng gửitrước ngày 15/10) để hoàn thành thủ tục trình Hội đồng thi đua khen thưởng Ngànhxét (trừ trường hợp khen thưởng đột xuất)".

5. Bổ sung khoản 3 và 4 vào Điều 39 "Quy trình xétthưởng" như sau:

"3. Đối với các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở: Hồ sơ đềnghị khen thưởng gửi về chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương để tổng hợp, xét và có văn bản trình Hội đồng thi đua khen thưởngNgành.

4. Việc xét các danh hiệu thi đua đối với các đồng chí Lãnhđạo Ngành Ngân hàng do Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành đề xuất, xin ý kiếnBan cán sự Đảng trước khi trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành:

- Quyết định số 1219/2001/QĐ-NHNN , ngày 21/9/2001 của Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Ngân hàngNhà nước.

- Quyết định số 549/QĐ-NHNN , ngày 30/5/2002 của Thống đốcNgân hàng Nhà nước về việc cử, thay thế thành viên Hội đồng thi đua - Khenthưởng Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng thi đua khenthưởng ngành Ngân hàng, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đàotạo, Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng chịu trách nhiệm thi Quyếtđịnh này.