THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 1422/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tờ trình số 206/TTr-TĐTT-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1236/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 09 năm 2007)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 09 cá nhân thuộc tỉnh Yên Bái (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Yên Bái;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1422/QĐ-TTg , ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên bái, tỉnh Yên Bái;

02. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

03. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

04. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

05. Ông Trần Văn Mộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Chấn, tỉnh Yên Bái;

06. Ông Nguyễn Văn Được, Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Yên Bái;

07. Ông Cao Trọng Trịnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

08. Ông Bàn Hữu Quyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;

09. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái;

10. Ông Nguyễn Đức Hậu, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Sơn, tỉnh Yên Bái;

11. Ông Trần Công Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.