ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1422/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁNHOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: CẤP NƯỚC SINH HOẠT XÃ MAI LẠP, HUYỆN CHỢ MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhànước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm traquyết toán công trình hoàn thành số: 49/BC-TCĐT ngày 10/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quyết toán công trình hoàn thành.

1. Tên công trình: Cấp n­ước sinh hoạt xã Mai Lạp, huyện ChợMới.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT Bắc Kạn.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới.

4. Thời gian: Khởi công năm 2009; Hoàn thành năm 2010.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn vốn

Giá trị được phê duyệt quyết toán tại Quyết định này

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số

4.240.361.000

4.038.148.000

202.168.000

CT MTQG nước sạch và VSMTNT

3.802.168.000

3.600.000.000

202.168.000

Nhân dân đóng góp

438.148.000

438.148.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung

Tổng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được QT

Tổng số

4.998.240.000

4.240.316.000

- Xây lắp

4.020.250.000

3.589.058.000

- Quản lý dự án

97.080.000

50.000.000

- Tư vấn

632.440.000

555.291.000

- Chi phí khác

97.290.000

45.967.000

- Dự phòng

151.180.000

0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung

Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

4.240.316.000

1. Tài sản cố định

4.240.316.000

2. Tài sản lưu động

0

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trìnhlà: 4.965.578.000 đồng.

Nguồn vốn

Số tiền (đồng)

Ghi chú

Tổng số

4.240.316.000

Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT

3.802.168.000

Nhân dân đóng góp

438.148.000

Tổng các khoản nợ tính đến ngày 25/4/2013 là:

+ Số đã trả: 3.600.000.000 đồng.

+ Số phải trả: 202.168.000 đồng.

+ Số phải thu: 0 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

UBND xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới có trách nhiệm tiếp nhận, tổchức quản lý, xây dựng quy chế duy tu, bảo dưỡng công trình theo đúng quy địnhcủa pháp luật và ghi tăng tài sản cố định là:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

(đồng)

Tài sản lưu động (đồng)

Chi tiết theo nguồn vốn

UBND xã Mai Lạp

4.240.316.000

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí đầy đủ số vốncòn nợ để chủ đầu tư thanh toán cho dự án hoàn thành.

- Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tưthanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của phápluật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giámđốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nôngnghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạtvà vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí