KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1423/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN VAI TRÒ CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN BAN ĐIỀUHÀNH ASOSAI GIAI ĐOẠN 2015-2024 CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-KTNNngày tháng 9 năm 2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Kế hoạchhành động thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giaiđoạn 2015-2024 của Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Banđiều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi tắt làBan Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Tổng Kiểmtoán nhà nước

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, gồm:

- Ông Đoàn Xuân Tiên, Phó TổngKiểm toán nhà nước, Phó Trưởng Ban thường trực;

- Ông Cao Tấn Khổng, Phó Tổng Kiểmtoán nhà nước;

- Ông Hoàng Hồng Lạc, Phó TổngKiểm toán nhà nước;

- Ông Nguyễn Quang Thành, Phó TổngKiểm toán nhà nước;

- Ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểmtoán nhà nước.

3. Các thành viên:

- Bà Hà Thị Mỹ Dung, Vụ trưởng VụHợp tác quốc tế, thành viên Thường trực;

- Ông Nguyễn Ngọc Sùng, Chánh Vănphòng Kiểm toán nhà nước;

- Ông Doãn Anh Thơ, Vụ trưởng VụTổ chức cán bộ;

- Ông Đào Văn Dũng, Vụ trưởng VụTổng hợp;

- Ông Lê Huy Trọng, Vụ trưởng VụPháp chế;

- Ông Hoàng Quang Hàm, Vụ trưởngVụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;

- Ông Lê Đình Thăng, Giám đốcTrung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ;

- Ông Nguyễn Thắng, Tổng biên tậpBáo Kiểm toán;

- Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Giám đốcphụ trách Trung tâm Tin học;

- Ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởngphòng Đa phương, Vụ Hợp tác quốc tế, Thư ký.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước chỉđạo các đơn vị trực thuộc KTNN xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệmvụ thực hiện vai trò Chủ tịch và thành viên Ban điều hành ASOSAI giai đoạn2015-2024 của Kiểm toán nhà nước.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viênBan Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốctế, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởngcác đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, HTQT (05)

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn