ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1423/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎLĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGTỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảovệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính vàNghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủsửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị củaSở Tài nguyên và Môi Trường và Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới và thủ tụchành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tàinguyên và Môi Trường tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt,Bảo Lộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Web VP;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNHBỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀMÔI TRƯỜNG TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủtục hành chính mới lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tàinguyên và Môi trường

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cấp lần đầu hoặc cấp lại

2

Thủ tục đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại

3

Thủ tục cấp gia hạn Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

4

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

5

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

6

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

2. Danh mục thủtục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của SởTài nguyên và Môi trường

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

T-LDG-060265-TT

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

2

T-LDG-200967-TT

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN