THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
****

Số: 1424/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Tờ trình số 1622/TTr-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1317/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 07 cá nhân thuộc Bộ Công Thương (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ Công Thương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1424/QĐ-TTg , ngày 19/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Khoa Kinh tế Pháp chế, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, Bộ Công Thương;

2. Khoa Điện, Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ, Bộ Công Thương;

3. Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ, Bộ Công Thương;

4. Ông Trần Văn Phong, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ, Bộ Công Thương;

5. Ông Vũ Hữu Cần, Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ, Bộ Công Thương;

6. Ông Trần Hữu Thể, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ Công Thương;

7. Ông Phạm Xuân Khánh, Trưởng khoa Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ Công Thương;

8. Ông Lưu Văn Giáo, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, Bộ Công Thương;

9. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ nhiệm khoa Dệt May Thời trang, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I, Bộ Công Thương;

10. Ông Nguyễn Xuân Bỉnh, Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, Bộ Công Thương./.