ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1424/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 21 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠOCÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căncứ Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015;

Căncứ Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái;

Theođề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 112/TTr-SLĐTBXH ngày 14/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành Quy chế hoạt động của Banchỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định này.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo công tácBảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Lao động –TBXH (Cục BVCSTE);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó CTUBND tỉnh (VX);
- Như Điều 3;
- Phòng CNTT-Công báo;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Chinh

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓCTRẺ EM TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1424/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

ChươngI

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1. Quy chế này quy định về tổ chức vàhoạt động của Ban chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Yên Bái. Banchỉ đạo được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh YênBái (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) bao gồm: Trưởng ban chỉ đạo; Phó trưởngBan chỉ đạo; Ủy viên thường trực và các Ủy viên.

Điều2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Uỷban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai hoạt động phối hợp liên ngành tổ chứcthực hiện mục tiêu, kế hoạch hàng năm của tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻem, Chương trình hành vì trẻ em tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012- 2020, Chương trìnhbảo vệ trẻ em tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011- 2015…

Điều3. Ban chỉ đạo làm việc theo nguyêntắc tập trung, thống nhất, có kế hoạch hoạt động cụ thể, phát huy vai trò chủđộng, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban chỉ đạo.

ChươngII

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Điều4. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1.Tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh:

-Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách, dự án, đề án, chương trình, kếhoạch công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh;

-Vận động tuyên truyền sâu rộng đến mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân hiểu đượcmục đích, ý nghĩa của công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tích cực tham giathực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

-Tổ chức điều tra rà soát tình hình trẻ em hàng năm, tổ chức xây dựng các phươngán kế hoạch để thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em đúng theo các chủtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

-Vận động và huy động nguồn vốn để thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em từcác nguồn: nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn lực huy động từ các tổ chức đoànthể, cá nhân, các tổ chức quốc tế;

-Tăng cường hỗ trợ các hoạt động Bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở những vùng nghèo, xãnghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về công tác quản lý, kỹ năng

bảovệ, chăm sóc trẻ em.

2.Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách vàcác chương trình, dự án, mô hình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

3.Chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về Bảo vệ, chăm sóctrẻ em, điều phối nguồn lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

4.Kiến nghị xây dựng những dự án, đề án phục vụ cho công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻem.

5.Tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, chỉ đạo nhân rộng các mô hình cóhiệu quả về công tác chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vàocộng đồng.

6.Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát định kỳ cũng như chuyên đề thực hiện côngtác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

7.Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân cónhiều đóng góp cho công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

8.Định kỳ thực hiện việc báo cáo và tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệmviệc thực hiện chính sách, dự án, chương trình, kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc trẻem.

Điều5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng banchỉ đạo

1.Trưởng Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành chung, chịu trách nhiệm trướcỦy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo.

2.Chủ trì tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnhban hành các văn bản chỉ đạo về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàntỉnh.

3.Quyết định nội dung các cuộc họp, triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban chỉđạo; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch; cơ chế quản lý điều hành, đề xuất cácchính sách về công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh.

4.Chỉ đạo sự phối hợp hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo và tổ chức hoạtđộng phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái; tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức kinh tế, xã hội trong việc triển khai các chỉ thị, nghịquyết, kế hoạch công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh.

Điều6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởngBan chỉ đạo và Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo

1.Phó trưởng Ban chỉ đạo (Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) có nhiệmvụ:

-Chủ trì phối hợp với các thành viên xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về côngtác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khaithực hiện.

-Giúp Trưởng ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động thường xuyên theochương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo đã đề ra. Thay mặt Trưởng ban chỉ đạođiều hành công việc chung khi Trưởng ban vắng mặt hoặc được Trưởng ban chỉ đạoủy quyền.

-Phối hợp với các ủy viên theo dõi, đôn đốc, tổ chức, kiểm tra, giám sát

cácsở, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện, thị xã, thànhphố trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch về công tác Bảo vệ,chăm sóc trẻ em; giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ báo cáo định kỳ với Tỉnhủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

2.Nhiệm vụ của Ủy viên thường trực (Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xãhội):

-Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạchcông tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tổ chức thực hiện kế hoạch theo chủ trươngcủa Ban chỉ đạo tỉnh.

-Chủ động tham mưu triển khai thực hiện các kế hoạch và công tác Bảo vệ, chămsóc trẻ em trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các chính sách về công tácBảo vệ, chăm sóc trẻ em. Chủ trì thực hiện các mục tiêu về chăm sóc trẻ em cóhoàn cảnh đặc biệt.

-Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, nhân rộng môhình chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng; tổ chứccác sự kiện liên quan đến Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao năng lực quản lýcho cán bộ làm công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; triển khai các hoạt động giámsát, đánh giá toàn diện về quản lý và thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻem.

-Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động Bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện LụcYên.

Điều7. Nhiệm vụ chung của các Ủy viên

1.Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành để tổ chức triển khai thực hiện công tácBảo vệ, chăm sóc trẻ em, các mục tiêu vì trẻ em đạt kết quả tốt.

2.Chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên khác của Ban chỉ đạo tổ chức thựchiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Thông qua việc hướng dẫn, theo dõi, kiểmtra, giám sát, chủ động bàn bạc thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phươnggiải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; nghiên cứu đềxuất với Ban chỉ đạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc,phát sinh trên từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

3.Tham mưu lập kế hoạch triển khai công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em liên quan đếnlĩnh vực ngành hoặc địa bàn trực tiếp phụ trách; tham gia lập kế hoạch, chuẩnbị nội dung các kỳ họp sơ kết, tổng kết của Ban chỉ đạo. Đóng góp ý kiến và cửcán bộ tham gia quá trình tổ chức chỉ đạo, quản lý điều hành các mặt công táccủa Ban chỉ đạo. Thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quảtheo qui định của Ban chỉ đạo.

Điều8. Nhiệm vụ cụ thể của các Ủy viên

1.Sở Tài chính:

-Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cân đối, bố trí ngân sách cho cácngành, địa phương triển khai thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; hướngdẫn cơ chế tài chính đối với công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

-Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thành phốYên Bái.

2.Sở Y tế:

-Chủ trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em;chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các cơ sở Y tế phối hợp lồng ghépvà thực hiện tốt các hoạt động của ngành có liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sứckhỏe trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em.

-Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động Bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyệnTrấn Yên.

3.Sở Giáo dục và Đào tạo:

-Chủ trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về giáo dục cho trẻ em; chỉ đạo, hướngdẫn các đơn vị trong toàn ngành, các trường đẩy mạnh công tác xây dựng trườnghọc thân thiện- học sinh tích cực; đưa các hoạt động tuyên truyên về pháp luậtvề trẻ em vào chương trình ngoại khóa trong trường học.

-Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động Bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện YênBình.

4.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

-Chủ trì thực hiện các mục tiêu về chăm loc đời sống văn hóa tinh thần cho trẻem; tham mưu, đề xuất việc tăng cường hoạt động chăm sóc xây dựng các điểm vuichơi cho trẻ em, phối hợp với ngành Giáo dục và đào tạo triển khai mở các lớptập huấn, dạy bơi cho học sinh để các em biết bơi, tự biết cách phòng tránhđuối nước, giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em các vùng có nhiều sông,suối, ao, hồ...

-Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xãNghĩa Lộ.

5.Sở Kế hoạch và Đầu tư:

-Phối hợp với Sở Tài chính hàng năm cân đối, bổ sung nguồn lực từ ngân sách nhànước và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻem.

-Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động Bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện VănYên.

6.Sở Nội vụ:

-Tham mưu, đề xuất phương án kiện toàn, củng cố hệ thống bộ máy cán bộ, cộng tácviên bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp từ tỉnh, huyện, xã đến các thôn bản.

-Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động Bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện VănChấn.

7.Sở Tư pháp:

-Chủ trì trong việc thực hiện mục tiêu đảm bảo quyền khai sinh cho trẻ em, đặcbiệt là trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thựchiện công tác tuyên truyền về quyền trẻ em, chống nạn tảo hôn.

-Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động Bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện MùCang Chải.

8.Công an tỉnh:

-Chủ trì thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, ngănngừa việc trẻ em bị buôn bán, bị xâm hại, bị ngược đãi và tình trạng trẻ em viphạm pháp luật.

-Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động Bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyệnTrạm Tấu.

9.Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủtrì, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử tỉnhtăng cường các hoạt động thông tin và truyền thông về công tác Bảo vệ, chăm sóctrẻ em; quản lý việc xuất bản các tài liệu, ấn phẩm thông tin phục vụ công tácbảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

10.Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Tổchức tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối vớicông tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phát hiện, phê phán các hành vi vi phạm phápluật về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, lên án các hành vi bạo hành, ngược đãi và xâmhại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Nêu gương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốtcông tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tuyên truyền nhân rộng các mô hình bảo vệ,chăm sóc trẻ em có hiệu quả.

11.Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

-Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo các đoàn thể, cấp hội cơsở tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầnglớp nhân dân hưởng ứng, tham gia các chương trình, hoạt động, cuộc vận động vềcông tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

-Vận động các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, lồng ghépphong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” .

12.Các tổ chức hội, đoàn thể chính trị xã hội tỉnh:

LiênĐoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn thanh niênchủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, tuyên truyền vận động trong các thànhviên, hội viên, đoàn thể mình làm nòng cốt trong việc triển khai thực hiện cácchương trình, kế hoạch, chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nắm tình hình vàphản ánh thường xuyên với Ban chỉ đạo về ý kiến nhân dân trong quá trình thựchiện công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở địa phương, cơ sở.

Tíchcực tham gia và vận động nhân dân tham gia đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em; duy trìvà nhân rộng các điển hình về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Điều9. Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉđạo

1.Thành phần:

-Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: gồm trưởng, phó và chuyên viên phòng Bảovệ, chăm sóc trẻ em và các phòng ban có liên quan (Kế hoạch tài chính, Bảo trợxã hội) tham gia Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo.

-Các ngành thành viên khác của Ban chỉ đạo: mỗi cơ quan vị cử 01 lãnh đạo phòngnghiệp vụ tham gia tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo.

2.Nhiệm vụ:

-Giúp Ban chỉ đạo tổng hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Bảo vệ, chămsóc trẻ em; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích, giải phápthực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của của Ban chỉ đạo.

-Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc, tài liệu và những vấn đề liên quanphục vụ cho các cuộc họp Ban chỉ đạo; giúp Ban chỉ đạo thực hiện chế độ thôngtin, báo cáo theo quy định.

-Giúp Ban chỉ đạo nghiên cứu, soạn thảo các kế hoạch, chương trình công tác; đônđốc các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố thựchiện chế độ báo cáo định kỳ; tổng hợp báo cáo theo quy định.

-Tham mưu hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, quy trình xây dựng kế hoạch triểnkhai, thực hiện chương trình công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàntỉnh; giám sát, đánh giá tình hình thực hiện; kiểm tra phát hiện những sai sót,những khó khăn vướng mắc, báo cáo đề xuất với Ban chỉ đạo biện pháp xử lý,phương án giải quyết.

ChươngIII

QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều10. Quan hệ công tác:

Banchỉ đạo Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp củaThường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cácthành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; cơ quan thường trực làSở Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ban chỉ đạo đặt tại Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Điều11. Chế độ hội họp, thông tin và điềukiện làm việc:

1.Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên, Tổchuyên viên giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được cung cấp tài liệuvà những thông tin cần thiết phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

2.Chế độ hội họp:

-Ban chỉ đạo họp 06 tháng một lần để kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiệnchương trình công tác, đề ra nhiệm vụ công tác cho thời gian tiếp theo; có thểhọp đột xuất khi cần thiết. Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉđạo Tổ chuyên viên giúp việc chuẩn bị nội dung, tài liệu theo yêu cầu củaTrưởng ban.

Trườnghợp thành viên Ban chỉ đạo bận công tác dài ngày từ 3 tháng trở lên hoặc cóthay đổi về nhân sự phải báo cáo bằng văn bản để cơ quan thường trực báo cáoTrưởng Ban chỉ đạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế thành viên.

3.Chế độ thông tin báo cáo:

Cácthành viên Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện, báo cáo cho Ban chỉ đạo tỉnh (qua cơquan thường trực để tổng hợp) vào các thời điểm:

-Báo cáo 6 tháng: Từ ngày 10/6 đến trước ngày 15/6 hàng năm.

-Báo cáo năm: Từ ngày 05/12 đến trước ngày 10/12 hàng năm.

Trêncơ sở báo cáo của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố, cơ quan thường trực giúp cho Trưởng Ban chỉ đạo tổng hợp báocáo tỉnh và Trung ương, đồng thời tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức Hộinghị sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và triển khai chương trình kế hoạch chothời gian tiếp theo.

Điều12. Trưởng Ban chỉ đạo dùng con dấucủa Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo dùng con dấucủa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.

ChươngIV

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều13. Kinh phí hoạt động của Ban chỉđạo.

Banchỉ đạo được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động bao gồm: chi phí cho cáccuộc họp, in ấn các tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ cho Ban chỉ đạo; tổ chứccác đợt kiểm tra, giám sát đánh giá công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các hoạtđộng tiếp đón các đoàn của Trung ương lên làm việc tại tỉnh về công tác Bảo vệ,chăm sóc trẻ em; tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm về Bảo vệ, chăm sóc trẻem …

Hàngnăm cơ quan thường trực xây dựng dự toán hoạt động gửi Sở Tài chính thẩm địnhtrình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

ChươngV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều14. Các thành viên Ban chỉ đạo côngtác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trongquá trình thực hiện Quy chế này, nếu cần bổ sung, điều chỉnh các thành viên Banchỉ đạo có ý kiến bằng văn bản về Thường trực Ban chỉ đạo (Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh xem xét sửa đổihoặc bổ sung Quy chế cho phù hợp./.