ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1425/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG DANH MỤC VĂN BẢN VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦAUBND TỈNH NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng Quyếtđịnh, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2013;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh tại Văn bản số: 1989/CAT-PV11 ngày 02/8/2013và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số: 266/STTTT ngày09/8/2013 về việc đề nghị bổ sung danh mục vào Chương trình xây dựng Quyếtđịnh, Chỉ thị năm 2013 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung vào Chươngtrình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2013 danh mục văn bản nhưnội dung chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủtrưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

DANH MỤC

VĂNBẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên loại văn bản

Cơ quan soạn thảo, trích yếu dự thảo văn bản

Dự kiến thời gian trình

Công an tỉnh

1

Quyết định

Về việc ban hành Quy định độ mật của tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Bắc Kạn

Quý III/2013

Sở Thông tin và Truyền thông

2

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quý IV/2013