ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1425/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀUCHỈNH PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH HỒCHỨA NƯỚC SUỐI NUY THUỘC DỰ ÁN: CỤM CÔNG TRÌNH TƯỚI, CẤP NƯỚC KHU KINH TẾ CỬAKHẨU HOA LƯ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái địnhcư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủtục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyếtkhiếu nại về đất.

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giáđất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồithường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, chothuê đất;

Căn cứ Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồithường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồithường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trênđịa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Ban hành giá các loại đất trênđịa bàn tỉnh năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt phương án tổng thểvề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Hồ chứa nước Suối Nuy thuộc dựán: Cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 221/TTr-STNMT ngày 02/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh một sốnội dung trong Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư côngtrình Hồ chứa nước Suối Nuy thuộc dự án cụm công trình tưới, cấp nước Khu kinhtế cửa khẩu Hoa Lư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1940/QĐ-UBNDngày 23/8/2011, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Khoản 2, Mục IVquy định về "Đơn giá bồi thường":

"2.1. Đơn giá bồi thường vềđất:

Áp dụng theo đơn giá do UBND tỉnhquy định tại thời điểm bồi thường.

Năm 2013 áp dụng theo Quyết định số39/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh.

2.2. Đơn giá bồi thường về nhà,vật kiến trúc và cây trồng:

Áp dụng theo đơn giá do UBND tỉnhquy định tại thời điểm bồi thường.

Năm 2013 áp dụng theo Quyết định số68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh."

2. Điều chỉnh Mục V quy định về"Các khoản hỗ trợ":

"Thực hiện theo quy định tạiChương V Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh.

Riêng Khoản 1, Điều 33, Quyết địnhsố 58/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh quy định như sau:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sảnxuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (không thuộc trường hợpquy định tại Điều 32, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBNDtỉnh) thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ chuyển đổi nghềnghiệp và tạo việc làm bằng tiền. Mức hỗ trợ bằng (=) đơn giá đất nông nghiệpnhân (x) hệ số hỗ trợ để đảm bảo tổng giá trị bồi thường và hỗ trợ về đất nôngnghiệp tương đương với giá thị trường tại thời điểm bồi thường. Diện tích đấthỗ trợ bằng với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng không vượt quá hạnmức giao đất nông nghiệp tại địa phương. Hệ số hỗ trợ đối với từng loại đấtnông nghiệp như sau:

- Đất trồng cây lâu năm: 1,5 lần;

- Đất trồng cây hàng năm: 1,6 lần;

- Đất nuôi trồng thủy sản: 1,6lần."

3. Lý do điều chỉnh: Trongquá trình thực hiện công tác bồi thường GPMB của dự án, phát sinh thêm các loạiđất khác (bao gồm: đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản) chưa đượcquy định trong phương án bồi thường tổng thể của dự án; do vậy điều chỉnh đểcho phù hợp.

Điều 2.Các nội dung kháckhông thuộc nội dung điều chỉnh trên vẫn thực hiện theo Quyết định số1940/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tàichính, Nông nghiệp & PTNT, Ban Quản lý. Khu kinh tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh;Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh; Giám đốc Ban QLCDA ngành Nông nghiệp & PTNT;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.KTN;
- Lưu: VT.(Trung).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi