BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1426-QĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 1966

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 174-QĐ NGÀY 31-1-1962 VỀ CHẾ ĐỘ PHÒNG CHỐNG HỎA DƯỚI TÀU, SÀ-LAN CHỞ DẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 174 - QĐ ngày 31-1-1962 của Bộ Giao thông vận tải ban hành chế độ phòng chống hỏa dưới tàu, sà-lan chở dầu.
Xét yêu cầu cần thiết trong tình hình mới.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Sửa đổi và bổ sung điều 28 trong Quyết định số 174-QĐ của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31-01-1962 như sau:

Tầu chạy bằng máy nổ đốt dầu, tầu chạy bằng hơi nước đều được lai sà-lan chở dầu.

Sà-lan chở dầu được lai cùng với sà-lan chở hàng hóa khác, trừ chất nổ.

Điều 2. - Bổ sung điều 29 trong Quyết định số 174-QĐ của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31-01-1962 như sau:

Tầu chạy bằng hơi nước có lai sà-lan chở dầu phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định sau đây:

a) Tuyệt đối không được lai áp mạn các sa-lan chở dầu.

b) Sà lan chở dầu phải kéo cách xa tầu kéo ít nhất là 100 mét.

c) Khi cần chạy gần sà-lan chở dầu để bắt dây lai hoặc đưa sa-lan chở dầu vào bến thì trên boong tầu cấm không được để có lửa.

d) Ống khói tầu phải có lưới chắn, tuyệt đối không cho tàn lửa bay ra ngoài.

e) Trường hợp sà-lan chở dầu được lai cùng với các sà-lan chở hàng hóa khác thì nhất thiết sà-lan chở dầu phải xếp sau cùng. Dây buộc phải dễ tháo mở, neo lái, neo mũi luôn luôn phải sẵn sàng để có thể thả neo được nhanh chóng. Trên mỗi sà-lan chở dầu, trong mỗi phiên ca đi, cũng như đậu tại bến, phải có hai thủy thủ thường trực để điều khiển máy lái, neo dây và để kịp thời ứng phó khi có việc cần giải quyết.

Những sà-lan chở hàng hóa khác được lai phía trước sà-lan chở dầu phải được trang bị phòng, chống lửa và đề phòng hỏa hoạn đúng theo các điều 12, 13, 30, 38 của Quyết định số 174-QĐ nói trên.

Điều 3. - Ngoài những quy định trong văn bản này, tất cả các tầu, sà-lan chở dầu phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh những quy định trong Quyết định số 174-QĐ ngày 31-01-1962 của Bộ Giao thông vận tải đã ban hành.

Điều 4. - Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông vận tải, các ông Cục trưởng Cục vận tải đường sông, Cục trưởng Cục vận tải đường biển chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Mai