ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1427/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TRNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh phân cấp quản lí tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 416/TTr-SNV ngày 21 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Trng trọt và Bảo vệ thực vật

1. Lãnh đạo Chi cục

a) Lãnh đạo Chi cục Trng trọt và Bảo vệ thực vật gồm: Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng.

b) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục Trng trọt và Bảo vệ thực vật, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

c) Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng y nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác có liên quan đến Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

đ) Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Trng trọt và Bảo vệ thực vật theo các quy định hiện hành và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức gồm:

a) Phòng Trng trọt;

b) Phòng Bảo vệ thực vật.

3. Biên chế của Chi cục là biên chế hành chính được giao trên sở đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019, thay thế Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Trng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch
UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Hiệp 20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng