UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1427/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNGVÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhànước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kếhoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông vàgiáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáodục và Đào tạo tại Tờ trình số 132/TTr-SGDĐT ngày 02 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáodục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện,thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại Điều 1.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ động báo cáo và tham mưu kịpthời cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thời gian nghỉ học và thời giankéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáodục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thườngxuyên bố trí lịch nghỉ của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trunghọc phổ thông, bổ túc trung học phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.Đảm bảo tổng số thời gian nghỉ hè là 02 tháng và bồi dưỡng hè theo quy định.

c) Báo cáo nhanh với Chủ tịch UBNDtỉnh về quyết định của Giám đốc Sở cho học sinh nghỉ học do thời tiết quá khắcnghiệt, do thiên tai, bố trí học bù và bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong nămhọc.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủtrưởng các các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (B/c)
- TT Tỉnh ủy; (B/c)
- TT HĐND tỉnh; (B/c)
- TT UBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Lưu: VT, VX (2).NT.28.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

KẾ HOẠCH

THỜIGIAN NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNGXUYÊN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Chủtịch UBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kếhoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông vàgiáo dục thường xuyên. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thời giannăm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thườngxuyên tỉnh Sơn La như sau:

I. NGÀY TỰU TRƯỜNG, NGÀY KHAIGIẢNG

1. Ngày tựu trường

- Giáo dục mầm non, giáo dục tiểuhọc, giáo dục thường xuyên: Ngày 20 tháng 8 năm 2013.

- Giáo dục trung học cơ sở, trunghọc phổ thông: Ngày 15 tháng 8 năm 2013.

2. Ngày khai giảng

Ngày 05 tháng 9 năm 2013

II. NGÀY BẮT ĐẦU, KẾT THÚCHỌC KỲ I, HỌC KỲ II VÀ NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

1. Giáo dục mầm non, giáo dục tiểuhọc, giáo dục thường xuyên (Thực học 35 tuần, trong đó học kỳ I có 18 tuần vàhọc kỳ II có 17 tuần).

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 05 tháng9 năm 2013, kết thúc học kỳ I ngày 10 tháng 01 năm 2014.

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 13 tháng01 năm 2014, kết thúc học kỳ II (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập)vào ngày 24 tháng 5 năm 2014.

- Đối với giáo dục thường xuyên:Hoàn thành chương trình lớp 12 bổ túc trung học phổ thông ngày 04 tháng 5 năm2014;

2. Giáo dục trung học cơ sở, trunghọc phổ thông (Thực học 37 tuần, trong đó học kỳ I có 19 tuần và học kỳ II có18 tuần).

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 19 tháng8 năm 2013, kết thúc học kỳ I ngày 29 tháng 12 năm 2013.

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 02tháng 01 năm 2014, kết thúc học kỳ II (hoàn thành chương trình giảng dạy và họctập) vào ngày 24 tháng 5 năm 2014. Đối với lớp 12 trung học phổ thông, hoànthành chương trình ngày 04 tháng 5 năm 2014.

3. Ngày kết thúc năm học: Trướcngày 31 tháng 5 năm 2014.

III. THI HỌC SINH GIỎI, THINGHỀ PHỔ THÔNG, THI TỐT NGHIỆP THPT, XÉT CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁODỤC TIỂU HỌC, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Thi học sinh giỏi

a) Cấp tiểu học

Thi, giao lưu học sinh giỏi lớp 5cấp tỉnh: Tháng 4 năm 2014.

b) Cấp trung học cơ sở, trung họcphổ thông

- Hội thi khoa học kỹ thuật cho họcsinh trung học cấp tỉnh: Tháng 01 năm 2014.

- Thi giải toán qua internet, thitiếng Anh qua internet cấp tỉnh: Tháng 02 năm 2014.

- Thi học sinh giỏi trung học phổthông cấp tỉnh: Ngày 12, 13 tháng 11 năm 2013.

- Thi học sinh giỏi trung học cơsở cấp tỉnh: Ngày 16 tháng 3 năm 2014.

2. Thi nghề phổ thông và thi tốtnghiệp trung học phổ thông

a) Thi nghề phổ thông: Hoàn thànhtrước ngày 30 tháng 4 năm 2014.

b) Thi tốt nghiệp trung học phổthông: Ngày 02, 03, 04 tháng 6 năm 2014.

3. Xét công nhận hoàn thành chươngtrình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Hoàn thành trước ngày 15 tháng 6năm 2014.

IV. TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚPĐẦU CẤP HỌC

1. Tuyển sinh vào các lớp mầm non,lớp 1 và lớp 10 bổ túc

Hoàn thành trước ngày 20 tháng 8năm 2013.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 năm học2014 - 2015

Hoàn thành trước ngày 21 tháng 7năm 2014.

V. NGHỈ TẾT VÀ NGHỈ LỄ

1. Ngày nghỉ tết âm lịch 11 ngày(từ ngày 27 tháng 01 đến hết ngày 06 tháng 02 năm 2014).

2. Ngày nghỉ tết dương lịch, ngàylễ

Thực hiện theo quy định của LuậtLao động, chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

VI. THỜI GIAN NGHỈ ĐỐI VỚIGIÁO VIÊN TRONG NĂM HỌC

1. Thời gian nghỉ: 02 tháng.

2. Hình thức nghỉ: Nghỉ hè thay chonghỉ phép năm của giáo viên./.