ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1427/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAOCHO LÃNH ĐẠO HỘI NGƯỜI MÙ TỈNH VÀ HỘI NGƯỜI MÙ MỘT SỐ HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghịđịnh số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặcthù; Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chínhphủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyêntrách tại các hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng04 năm 2013 của Bộ Nội vụ, quy định chi tiết thi hành Nghị định số45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13tháng 4 năm 2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng tạivăn bản số 41/TTr-HNM ngày 21/11/2012 về việc đề nghị xét giải quyết chế độ thùlao cho cán bộ Hội theo Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của UBND các huyện, thành phố: ĐứcTrọng, Đơn Dương, Đà Lạt, Bảo Lộc về việc vận dụng chế độ thù lao cho Hội Ngườimù có phạm vi hoạt động trong phạm vi huyện, thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức thù lao hàng tháng chochức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu Hội Người mù tỉnh; Hội Người mù thànhphố Đà Lạt, Hội Người mù thành phố Bảo Lộc; Hội Người mù huyện Đức Trọng và HộiNgười mù huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng đối với chức danh Chủtịch hội

a) Đối với Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng: tối đa khôngquá 4,00 lần so với mức lương tối thiểu chung.

b) Đối với Hội Người mù thành phố Đà Lạt và thànhphố Bảo Lộc: tối đa không quá 3,0 lần so với mức lương tối thiểu chung.

c) Đối với Hội Người mù huyện Đức Trọng và huyệnĐơn Dương: tối đa không quá 2,6 lần so với mức lương tối thiểu chung.

2. Căn cứ mức thù lao quy định tại Khoản 1 Điều nàyvà khả năng tài chính của hội, Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng và Hội người mù cácđịa phương tự quy định mức thù lao hàng tháng đối với chức danh lãnh đạo hộicòn lại, đảm bảo tương quan nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và phù hợpvới Điều lệ hoạt động của hội.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí đảm bảo chế độ thù lao cho lãnh đạo HộiNgười mù tỉnh và hội người mù các địa phương nêu tại Điều 1 do ngân sách nhànước cấp thông qua định suất lương hoặc hỗ trợ hàng năm (theo nguyên tắc Hộihoạt động ở cấp nào thì ngân sách cấp đó cấp hoặc hỗ trợ) và các nguồn kinh phíthu được từ các hoạt động của hội theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: SởNội vụ; Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Đức Trọng, Đơn Dương,Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch các Hội người mù quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban Dân vận TU;
- UBMTTQVN tỉnh;
- BHXH tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VP, KTCT, TC, VX3, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến