ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1428/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013 CỦAỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân.

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tỉnhLâm Đồng tại Tờ trình số 144/TTr-STP ngày 18 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Chương trìnhxây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồngnhư sau:

1. Bổ sung danh mục các văn bản vàoChương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013:

STT

Hình thức

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Thời gian ban hành

Công văn đề nghị

1

Quyết định

Ban hành Quy định một số tiêu chí, điều kiện về hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp vay vốn thực hiện sản xuất chế biến nông, lâm sản và vật liệu xây dựng

Sở Công thương

Quý III

Công văn số 566/SCT ngày 03/6/2013 của Sở Công thương

2

Quyết định

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lâm Đồng

Sở Công thương

Quý IV

Công văn số 750/SCT ngày 17/7/2013 của Sở Công thương

3

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Lâm Đồng

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quý III

Công văn số 1159/SNN-PC ngày 28/6/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT

4

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi tỉnh Lâm Đồng

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quý IV

Công văn số 1159/SNN-PC ngày 28/6/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT

5

Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quý III

Quý III

Công văn số 1159/SNN-PC ngày 28/6/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT

6

Quyết định

Điều chỉnh tỷ lệ đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng quy định tại Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh.

Sở Tài chính

Quý III

Công văn số 1512/STC-VP ngày 26/6/2013 của Sở Tài chính

7

Quyết định

Về việc quy định cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quý IV

Công văn số 1512/STC-VP ngày 26/6/2013 của Sở Tài chính

8

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường tại các KCN trong tỉnh

Ban Quản lý các KCN

Quý III

Công văn số 333/KCN ngày 26/6/2013 của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp

9

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quý III

Công văn số 550/SXD ngày 04/7/2013 của Sở Xây dựng

10

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quý IV

Công văn số 550/SXD ngày 04/7/2013 của Sở Xây dựng

11

Quyết định

Về việc ban hành Quy chế quản lý thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quý IV

Công văn số 550/SXD ngày 04/7/2013 của Sở Xây dựng

12

Quyết định

Quy định về phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quý IV

Công văn số 550/SXD ngày 04/7/2013 của Sở Xây dựng

13

Quyết định

Quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quý III

Công văn số 550/SXD ngày 04/7/2013 của Sở Xây dựng

14

Quyết định

Quy định về cấp giấy phép nhà ở riêng lẻ tại các đô thị và nông thôn trên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quý IV

Công văn số 550/SXD ngày 04/7/2013 của Sở Xây dựng

15

Quyết định

Quy định về cấp giấy phép công trình thuộc các tổ chức, doanh nghiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quý III

Công văn số 550/SXD ngày 04/7/2013 của Sở Xây dựng

16

Quyết định

Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quý III

Công văn số 550/SXD ngày 04/7/2013 của Sở Xây dựng

17

Quyết định

Quy định về việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình theo Nghị định số 15/2003/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Sở Xây dựng

Quý IV

Công văn số 550/SXD ngày 04/7/2013 của Sở Xây dựng

18

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung đơn giá nhà ở, biệt thự, nhà kính và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Xây dựng

Quý IV

Công văn số 550/SXD ngày 04/7/2013 của Sở Xây dựng

19

Chỉ thị

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp

Quý III

Nhằm chấn chỉnh hoạt động bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2. Bổ sung các văn bản đã ban hànhvào danh mục văn bản quy phạm pháp luật năm 2013:

STT

Hình thức

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Số văn bản

Công văn đề nghị

1

Chỉ thị

Về việc tăng cường chức năng quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình và Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ

Sở Tư pháp

Chỉ thị số 02/2013/CT-UBND

Văn bản số 2696/UBND-NC ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh

2

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Sở Tư pháp

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND

Kế hoạch số 3293/KH-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh

3

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tư pháp

Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND

Kế hoạch số 3293/KH-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh

4

Quyết định

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND

Kế hoạch số 3293/KH-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh

5

Quyết định

Về việc điều chỉnh tỷ lệ đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm quy định tại Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

6

Quyết định

Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi Nhà nước thu hồi đất

Sở NNPTNT

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND

7

Quyết định

Về việc điều chỉnh giá tối thiểu tính thuế tài nguyên quặng Bauxit đã quy định tại Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 06/2/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Cục Thuế tỉnh

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND

8

Quyết định

Về việc ban hành Quy định cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND

9

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Sở Giao thông Vận tải

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND

10

Quyết định

Ban hành Quy chế công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND

11

Quyết định

Về việc bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND

12

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Cục Thuế tỉnh

Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND

Điều 2. Đưa ra khỏi Chươngtrình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh LâmĐồng các văn bản sau:

STT

Hình thức

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Công văn đề nghị

1

Quyết định

Quy định trình tự, thủ tục lập kế hoạch, phê duyệt dự toán thu, chi và quyết toán tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng

Sở Nông nghiệp và PTNT

Công văn số 1159/SNN-PC ngày 28/6/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT

2

Quyết định

Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Công văn số 1512/STC-VP ngày 26/6/2013 của Sở Tài chính (Áp dụng Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND ngày 5/3/2013)

3

Quyết định

Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với quặng Boxit nhôm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Tài chính

Công văn số 1512/STC-VP ngày 26/6/2013 của Sở Tài chính (Áp dụng Nghị quyết số 72/2013/NQ-HĐND ngày 5/3/2013)

4

Quyết định

Quy định mức miễn giảm giá vé tham quan, giá dịch vụ; trợ cấp xã hội; mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công văn số 798/LĐTBXH ngày 27/6/2013 của Sở Lao động TBXH

5

Quyết định

Quy định mức hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc cho người khuyết tật; miễn giảm giá vé, giá dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch; mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc và mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Công văn số 798/LĐTBXH ngày 27/6/2013 của Sở Lao động TBXH

6

Quyết định

Về việc xây dựng và ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Xây dựng

Công văn số 550/SXD ngày 04/7/2013 của Sở Xây dựng

Điều 3.Các nội dung khácthực hiện theo Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạmpháp luật năm 2013.

Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐ và các CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến