UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1428/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNHLONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giám định tưpháp năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thihành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triểnkhai thi hành Luật Giám định tư pháp;

Thực hiện Công văn số 2468/BTP-BTTP ngày 27/5/2014 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện LuậtGiám định tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc SởTư pháp tại Tờ trình số 661/TTr-STP ngày 23/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thi hành LuậtGiám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tổchức triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủtrưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Thanh

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI HÀNHLUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16/10/2012của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tưpháp, Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành LuậtGiám định tư pháp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung LuậtGiám định tư pháp, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và biện pháp thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và cáctầng lớp nhân dân; bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ giámđịnh viên tư pháp, công chức, viên chức làm công tác giám định góp phần nângcao nhận thức chấp hành pháp luật về giám định của cá nhân, tổ chức trên địabàn tỉnh.

Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở,ban ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng trong tổ chức, hoạt động và quản lýcông tác giám định tư pháp, đảm bảo hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đápứng kịp thời, có chất lượng mọi yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

2. Yêu cầu:

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạnhoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khaithi hành Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP .

Trong quá trình thực hiện, phải đảm bảo sự phốihợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướngdẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đểđảm bảo việc triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp, Nghị định số85/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, chất lượng.

II. NỘI DUNG:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giámđịnh tư pháp, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành:

a) Tiếp tục quán triệt kế hoạchtriển khai thi hành Luật Giám định tư pháp; giới thiệu, phổ biến nội dung cơ bảncủa Luật Giám định tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giám định tưpháp và các văn bản có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp trên địa bàntỉnh.

* Cơ quan chủ trì thực hiện:Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp).

* Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, SởThông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Toà án nhân dântỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, BáoVĩnh Long.

* Thời gian thực hiện: Quý IVnăm 2014.

b) Tổ chức phổ biến, quántriệt, tập huấn nội dung Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thihành.

Biên soạn, phát hành các tàiliệu tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định Tư pháp và các văn bản hướng dẫn thihành đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phát động việc viết các tin, bàituyên truyền và kịp thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dântỉnh, cổng thông tin của các sở, ban ngành có liên quan; tổ chức tập huấn cholực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp.

* Cơ quan chủ trì thực hiện:Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp).

* Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, SởThông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Toà án nhân dântỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, BáoVĩnh Long.

* Thời gian thực hiện: Quý IVnăm 2014.

2. Bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ giám định tư pháp, kiến thức pháp luật cho các thành viên Ban Chỉ đạothực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hoạt động giám định tư pháp; giám định viêntư pháp và người làm công tác giám định:

* Cơ quan thực hiện: Thườngtrực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp).

* Cơ quan phối hợp thực hiện:Công an tỉnh, Sở Y tế, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và cácsở, ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Định kỳhàng năm.

3. Tổ chức rà soát các vănbản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động giám định tư pháp cầnsửa đổi, bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Luật Giám định tư pháp vàcác văn bản hướng dẫn thi hành:

Rà soát các văn bản do Hội đồngnhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến công tác giám định tưpháp; kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc huỷ bỏ cho phùhợp với quy định của pháp luật hiện hành.

* Cơ quan chủ trì thực hiện: SởTư pháp.

* Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh và các sở, ban ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Quý IVnăm 2014.

4. Rà soát, lập và công bốdanh sách đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việcvà tổ chức chuyên môn ở các lĩnh vực giám định (tài chính, ngân hàng, xây dựng,văn hoá thông tin và truyền thông):

* Cơ quan chủ trì thực hiện: SởTư pháp.

* Cơ quan phối hợp thực hiện:Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Sở Thôngtin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh và các sở, ngành liênquan.

* Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Đảm bảo các nguồn lực (vềtổ chức, bộ máy, con người, kinh phí, cơ sở vật chất cần thiết) cho việc triển khaithực hiện có hiệu quả Luật Giám định tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luậthướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh:

* Cơ quan chủ trì thực hiện: SởY tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Sở Thông tinvà Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh.

* Cơ quan phối hợp thực hiện:Các sở, ban ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Kiểm tra việc tổ chứcthực hiện Luật Giám định tư pháp:

Tổ chức kiểm tra tình hìnhtriển khai và thực hiện Luật Giám định tư pháp kết hợp với kiểm tra công tácgiám định tại một số sở, ban ngành tỉnh, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

* Cơ quan chủ trì thực hiện:Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quảhoạtđộng giám định tư pháp (Sở Tư pháp).

* Cơ quan phối hợp thực hiện:Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đề án và các sở, ban ngành có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp:

Chủ trì phối hợp với các cơquan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp vàcác văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; bồi dưỡng, tập huấn kiến thứcpháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ về giám định tư pháp cho đội ngũ giám địnhviên.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm traviệc tổ chức triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp và các văn bản quyphạm pháp luật hướng dẫn thi hành đối với các sở, ban ngành tỉnh, Uỷ ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; thực hiện tốt chế độ thông tin,báo cáo.

2. Sở Y tế, Công an tỉnh:

Kiện toàn, củng cố về tổ chức,hoạt động của Trung tâm Giám định pháp y, Phòng Kỹ thuật hình sự.

3. Các sở, ban ngành có liênquan:

Trên cơ sở Kế hoạch này chủđộng tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giám địnhtư pháp đến cán bộ, công chức, viên chức của ngành, đơn vị mình quản lý.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện kế hoạchđược bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm vàcác nguồn khác theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịliên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trìnhcấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

Quá trình thực hiện gặp khókhăn, vướng mắc, báo cáo kịp về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) nắm chỉ đạo./.