THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1429/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngvà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Tờ trình số 3796/TTr-UBND ngày 23 tháng 08 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởngTrung ương (Tờ trình số 1329/TTr-BTĐKT ngày 05 tháng 10 năm 2007),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 tập thể và 02 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ninh(có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác thương binh liệt sỹ,góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và cáctập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1329/QĐ-TTg ngày 23 tháng10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Hội Liênhiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh;

2. Hội Cựu chiến binh tỉnh QuảngNinh;

3. Hôi Cựu chiến binh thành phốHạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

4. Nhân dân và cán bộ huyện ĐầmHà, tỉnh Quảng Ninh;

5. Nhân dân và cán bộ huyệnHoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh;

6. Nhân dân và cán bộ phườngQuang Trung, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

7. Nhân dân và cán bộ xã HiệpHoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh;

8. Phòng Nội vụ-Lao động, Thươngbinh và Xã hội thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

9. Phòng Nội vụ-Lao động, Thươngbinh và Xã hội thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

10. Bà Hoàng Minh Chiến, Trưởngphòng Nội vụ-Thương binh và Xã hội thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

11. Ông Vũ Xuân Tôn, Chủ tịchHội Người cao tuổi thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh./.