ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1429/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 21/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao Dự toán ngân sách Nhà nước,kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Căn cứ Công văn số 1752/LĐTB &XH-KHTC ngày 22/02/2013 về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Đền thờliệt sỹ tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 102/TTr-SKHĐT ngày 27/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ 100 triệuđồng (Một trăm triệu đồng) vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2013 cho Dự ánĐền thờ liệt sỹ tỉnh Bắc Giang; Chủ đầu tư: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Lao động,Thương binh và Xã hội; Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứQuyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP; XD, KT, VX.
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh